Air Jihlava Service

Změny v jednotlivých verzích

Po letech vývoje programu Flight Office GA se v již zavedených agendách snižuje množství potřebných zásadních vylepšení a řešení. Na základě zkušeností z činnosti společnosti Air Jihlava - service s.r.o. jsme dospěli k názoru, že by mohlo být prospěšné, abychom se pokusili, mimo dosavadních technických řešení a vylepšení, poskytovat uživatelům programu i funkce pro podporu samotné provozní činnosti. Proto bychom chtěli postupně doplňovat řešení, která budou jak obecně usnadňovat činnost provozovatele i jeho pilotů a tak mu budou pomáhat s plněním požadavků, které jsou na něj kladeny při provádění licencovaných činností například v rámci ATO, SPO apod.

Co pro vás nyní připravujeme ?

1. Rozšíření možností importu letů z externích aplikací do programu a usnadnění jejich zpracování do letové evidence.

2. Evidenci doby ve službě v modulu "Obchodní provoz".

3. Přepracování systému postupových listů v modulu "Údržba".

 

verze 22.1.4 --- 31.12.2021

Opravena chybná detekce nové verze programu - program upozorňoval na novou verzi, i když ta stávající byla aktuální.

 

verze 22.1.3 --- 28.12.2021 - POZOR ! Verze roku 2022 !

Flight Office ONLINE - výcvikové složky studentů letecké školy, editace a synchronizace záznamů se základním programem

Na Flight Office ONLINE přibyla v levém sloupci dole nabídka "Škola". Tato nabídka se zobrazí, pokud v programu v "Soubor - Nastavení - Flight Office ONLINE" v části "Zobrazit na webu" zaškrtnete "Školu".

Výcvikové složky (karty jednotlivých výcviků) se na ONLINE přesunou a případně se jejich seznam aktualizuje v rámci odesílání dat na ONLINE.

Na ONLINE se zobrazí všechny aktivní (tzn. neuzavřené) složky studentů letecké školy. Instruktorům zavedeným v letecké škole se zobrazují všechny aktivní složky, zúčastněným studentům pouze ty jejich. Studenti nemohou editovat záznamy.

Nově nyní mohou instruktoři editovat a doplňovat letové záznamy do osobních složek výcviku přes Flight Office ONLINE. Tyto záznamy se synchronizují se záznamy v programu. 

Synchronizaci lze v programu kdykoliv spustit ručně tlačítkem "Synchronizovat s FOO" v horní liště agendy "Osobní složky".

Pokud si na záložce "Soubor" v nabídce "Nastavení - Individuální nastavení - Ostatní" zaškrtnete v poli "Letecká škola" možnost "Nabízet synchronizaci s FOO při otevření osobní složky", nabídne se provedení synchronizace při otevření výcvikové složky, pokud od poslední uběhlo více než 10 minut. Synchronizaci záznamů zapsaných do osobní složky v základním programu musíte provést buď ručně po uložení složky (doporučeno), nebo se synchronizaze nabídne při příštím otevření složky po uplynutí více než 10 minut od poslední synchronizace.

 

verze 21.3.3 --- 8.12.2021

Flight Office ONLINE - zobrazení výcvikových složek studentů letecké školy

Na Flight Office ONLINE přibyla v levém sloupci dole nabídka "Škola". Tato nabídka se zobrazí, pokud v programu v "Soubor - Nastavení - Flight Office ONLINE" v části "Zobrazit na webu" zaškrtnete "Školu".

Výcvikové složky (karty jednotlivých výcviků) se na ONLINE přesunou a případně se jejich seznam aktualizuje v rámci odesílání dat na ONLINE.

Na ONLINE se zobrazí všechny aktivní (tzn. neuzavřené) složky studentů letecké školy. Instruktorům zavedeným v letecké škole se zobrazují všechny aktivní složky, zúčastněným studentům pouze ty jejich.

Modul "Údržba"

- na kartu servisní zakázky byl do pracovních položek doplněn sloupec se souhrnnou informací o přiděleném materiálu a ostatních souvisejících dodávkách

 

verze 21.2.7 --- 1.11.2021

Konta - letadla - funkce "Palivové příplatky"

Funkce "Palivové příplatky" byla rozšířena o možnost vyřadit z přepočtu ceny vybrané letové sazby. V nabídce "Číselníky - Letové sazby" odstraňte příznak "Používat palivový příplatek" u letových sazeb, kde přepočet nechcete aplikovat nebo jeho použití nemá smysl (např. sazba "Zadarmo" s nulami, sazba "Suché letadlo" apod.).

 

verze 21.2.6 --- 24.10.2021

Konta - letadla - funkce "Palivové příplatky"

Do nabídky v agendě letadel byla přidána nová funkce - palivové příplatky. Umožňuje operativně reagovat na výkyvy v ceně paliva a jednoduchým způsobem korigovat hodinovou sazbu na kartách letadel o palivový přípaltek (případně i slevu) bez potřeby pracně editovat jednotlivé sazby.

Postup pro nastavení palivové korekce ceny je následující:

- vyberte (vyfiltrujte, označte) karty letadel, u kterých chcete připočítat do ceny palivový příplatek. Vybrat můžete například letadla, která létají na druh benzínu, u kterého chcete korigovat cenu.

- zkontrolujte si, že na kartách letadel je na záložce "Spotřeba" v pravé části zadán údaj "Tabulková (normovaná) spotřeba", který se na výpočet příplatku používá.

- v horní nabídce stiskněte ikonu "Palivové příplatky"

- objeví se dialog, ve kterém se zobrazí seznam vybraných letadel, a kde můžete zadat výši korekce (cenu navýšení) na jednotku spotřeby letadla - obvykle na 1 litr. Cenu zadejte včetně DPH (např. 5,50 Kč/litr).

- stisknutím "OK" spustíte přepočet, který vynásobí vámi zadanou hodnotu navýšení tabulkovou spotřebou a výslednou částku přičte na všech sazbách k ceně "Za letovou hodinu".

- jednotková hodnota a celková výše příplatku se zobrazí jako samostatné sloupce na kartě letadla v záložce "Sazby" (sloupec je vložen jako poslední vpravo, pokud ho chcete vidět po otevření záložky, musíte si ho přesunout doleva a kartu uložit - nastavení pořadí sloupců se ukládá individuálně u každého letadla). 

- na kartě sazby, kde je započítán palivový příplatek, se u položky ceny "Za letovou hodinu" zobrazí jako upozornění symbol benzínového stojanu.

- tento postup můžete opakovat pro různá letadla a nastavovat různé hodnoty příplatku podle druhu paliva.

- pokud u vybraných letadel zavádíte novou výši příplatku, je při výpočtu nejprve odečtena stará hodnota a následně přičtena nově zvolená.

- pokud chcete příplatky zrušit, zadejte pro výpočet nulovou hodnotu, po provedení výpočtu zmizí v sazbách symbol stojanu.

- hodnota palivové korekce může být i záporné číslo, v takovém případě výpočet položky ceny "Za letovou hodinu" na jednotlivých sazbách sníží.

 

verze 21.2.2 --- 25.8.2021

Konta - lidé - zápisník pilota

- od této verze si může pilot vygenerovat (případně vytisknout) zápisník letů ve schváleném formátu včetně úvodní strany, počátečního stavu k začátku zvoleného období, mezisoučtů na stránkách a součtu na poslední straně.

Modul "Údržba"

- rozšířené možnosti exportu tvorby výdejek v účetním systému

- další vylepšení a nové funkce

 

verze 20.3.1 --- 5.12.2020

Kalendář a Flight Office ONLINE

- formulář rezervace letu byl rozšířen o položku "Druh činnosti". Položka se vyplňuje z číselníku, ve kterém si může provozovatel nadefinovat nejčastější činnosti (např. okruhy, prostor, přelet, traťový let apod.) a u vybraných činností zaškrtnutím příznaku "Vyžaduje popis" nastavit povinnost vyplnit u dané činnosti do pole "Předmět" (v programu) resp. do pole "Činnost, trať" (na ONLINE) upřesňující údaje (např. u činnosti traťový let vyplnit trať letu). Bez vyplnění povinného údaje nelze takovou rezervaci uložit.

- do formuláře události kalendáře (rezervace letu) byla doplněna možnost rezervaci ZAMÍTNOUT.

- ze záznamu rezervace letu v programu i na ONLINE lze vytvořit dokument "Povolení k letu" ve formátu PDF. V programu je vzhled dokumentu závislý na stavu potvrzení či zamítnutí, na ONLINE jde dokument vygenerovat pouze v případě, že je rezervace schválená.

- do formuláře "Povolení k letu" lze do spodní části vkládat text, který si může provozovatel měnit, aniž musí předělávat sestavu. Text lze vyplnit v sekci "Nastavení - Kalendář".
Konta - Lidé

- na kartě pilota mohou být zadány průkazy a kvalifikace, které si z důvodu úplnosti chceme evidovat, ale pilot jí např. při námi provozované činnosti nevyužívá, takže nepotřebujeme provádět jejich kontrolu - upozorňovat na blížící se konec platnosti. Pokud nebude zaškrtnut příznak před takovou kvalifikací nebo celým průkazem, nebude se při kontrolách prováděných podle nastavení v programu na kvalifikaci/průkaz upozorňovat.

Statistiky - přehledy náletů

- doplněna možnost používat v letových statistikách blokové časy

Sklady, evidence spotřební daně
- byla opravena drobná chyba při načítání počátečního stavu skladu v podkladu pro odvod spotřební daně. Projevovala se pouze při prvním použití výpočtu

Modul "Údržba"

- v kalendáři údržby se nově zobrazují budoucí termíny vybraných úkolů údržby z limitů letadel a předpokládané výskyty prohlídek závislých na náletu letadla. Tyto termíny se počítají podle průměrného náletu za sledované období.

- z požadavku na údržbu vytvořeného v modulu CAMO jde přímo vytvořit zakázka do modulu údržby  

- mnohá další vylepšení a funkce

 

verze 20.2.12 --- 1.6.2020

Opravena chyba v ukládání typů letu a chybná hláška po odeslání dat na ONLINE.

Evidence letů - Letové knihy

- do seznamu záznamů v knihách lze vložit sloupce s hodnotami TACH a HOBBS

- do zápisu letu lze snadněji vkládat hodnoty TACH a HOBBS ve formátu hh:mm

Kalendář a Flight Office ONLINE

Flight Office ONLINE odesílá úživatelům zprávu o změnách v sekci "Informace od provozovatele"

- do agendy "ONLINE - vzkazy" byla doplněna možnost označit informaci provozovatele tak, aby na ní byli po odeslání na ONLINE uživatelé upozornění e-mailem.

Konta - Letadla - Agregáty, servis, omezení

- byl opraven problém s chybným ukládáním datových omezení v limitovaných dílech

 

verze 20.2.1 --- 19.3.2020

Konta - Letadla - Agregáty, servis, omezení

- na kartu limitu lze samostatně vložit odkaz na ceník servisních úkonů

Finanční evidence - Banka/Pokladna - Import

- import z CSV - upraven formát importu, údaje můžou být uvozovkách

Kalendář - Flight Office ONLINE

- oprava chyby, je možné uložit rezervace trvající více dnů, max. zadaná doba letu je 23:59, v případě potřeby delší doby letu je nutné rezervaci rozdělit na více částí

Ostatní

- v lidech, organizacích a ostatních kontech je možné zadat index dlouhý až 30 znaků

- fakturace - export do ISDOC - pokud je zadané externí číslo faktury, použije se do exportu

 

verze 20.1.11 --- 5.3.2020

Evidence letů

- v "Nastavení - Individuální nastavení - Ostatní" lze zvolit výchozí typ letu, který se bude předvyplňovat do záznamů v motorové a plachtařské knize.

- letové sazby byly rozšířeny o možnost nastavit, jaká část platby za instruktora (examinátora, odměny pilotů) bude přesunuta jako "hrubá mzda" na konto dotyčného a zbytek, který bude převeden provozovateli jako třeba např. náklady na pojištění placené zaměstnavatelem apod.

- kam bude převeden zbytek odměny posádky lze určit v "Nastavení - Hlavní knihy"

Modul údržba

- rozšířeny možnosti editace postupových listů

- zavedeny kritické body údržby a označení pracovníků oprávněných provádět kontrolu

- pracovníky lze vkládat přímo na plánovací položky

- upraveno načítání dokladů ze systému POHODA na přelomu účetních období

Ostatní drobné úpravy

- v okně změny roku jsme obrátili seznam nabízených let (rok 2020 je nahoře), aby se přednostně nabízely poslední založené roky

- v bankovních a pokladních dokladech se při kopii dokladu nuluje pole s výší zálohy (pokud se jedná o zálohovou platbu)

- číselník sazeb se ukládá bez chybové hlášky (neměla vliv na funkčnost)

 

verze 19.2.4 --- 28.11.2019

Konta - Lidé

- na kartu člověka byla doplněna možnost nastavit, do jakého zápisníku pilota se mají zapisovat lety TMG. Dosud platilo, že se lety TMG zobrazovaly v zápisníku podle toho, do jaké knihy se ukládaly, tzn. motorová kniha = motorový zápisník, plachtařská kniha = plachtařský zápisník. Pokud nyní toto nastavení konkrétnímu pilotovi nevyhovuje, je možné na jeho kartě záložce "Ostatní" pravidlo změnit.

Aby tato funkce pracovala, je potřeba v Číselníku - Druzích letadel - nastavit u Motorového kluzáku (TMG) hodnotu v sloupci "Kategorie" na TMG.

Pracovní evidence

- doplněna funkce, která vypočítá a jako interní doklad uloží platbu za neodpracované hodiny. Vytvořený interní doklad není propojen s pracovní evidencí, pokud chcete výpočet provést opakovaně, stačí interní doklad smazat a výpočet provést znovu.

- v tiskových sestavách se zobrazuje sestava "Pracovní povinnost" - stejná, jako je v evidenci lidí

Konta - Lidé, Organizace

- do sekce adresa bylo doplněno pole pro Stát

Kalendář

-upřesněna kontrola stavu konta, pokud za člověka hradí let jiné konto

Modul "Údržba"

- do modulu byla doplněna převážná většina potřebných funkcí a po roce testovacího provozu v servisu Air Jihlava můžeme konstatovat, že je plně použitelný pro vedení potřebné dokumentace servisních zakázek. Podrobný popis modulu bude zveřejněn samostatně. V případě zájmu o něj nás můžete kontaktovat pro individuální konzultaci.

 

verze 19.1.16 --- 5.7.2019

Obecné funkce - Pracovní datum - Automatické pracovní datum (tažené datum)

- tato funkce se dá zvolit v "Soubor - Nastavení - Ostatní (individuální nastavení)". Pokud jí zvolíte, tak se po vyplnění data v zápisu do zvolené evidence jeho hodnota automaticky dosadí jako pracovní datum a nabízí se až do zvolení hodnoty jiné. Pokud tuto volbu nezaškrtnete, bude volba data pracovat jako dosud, tzn. pracovní datum se uloží po stisknutí ikonky kalendáře u datového pole.

Letecká škola - Osobní složky - Nastavení uživatelských práv

- v nastavení práv uživatelů byla doplněna u letecké školy položka, která umožňuje nastavit speciální právo na smazání osobní složky výcviku. Dosud byla tato možnost součástí práva k plnému přístupu ke složce.

Údržba

- byla doplněna funkce, která ukládá automaticky fotky pořízené fotoaparátem s wifi připojením do zvolené zakázky

- doplněny součty hodin v pracovních záznamech zakázky

- stav zakázky je indikován barvou písma

 

verze 19.1.10 --- 19.5.2019

Konta - Letadla - funkce modulu CAMO

- v části "Zpráva z CAMO" se do odesílaného e-mailu nyní vkládá sestava nastavená jako výchozí (dosud se vkládala první originální sestava).

Modul "Údržba"

- vylepšení funkcí modulu.

 

verze 19.1.9 --- 16.5.2019

Konta - Lidé

- bylo opraveno vyhodnocování omezení práv některých kvalifikací. Při některé kombinaci podmínek se omezení práv vyhodnocovalo chybně (příznaky DUAL a EXAM se nyní započítávají pouze pro pilota č. 1).

- po vygenerování zápisníku pilota a provedení filtrace se pomocí filtrů vybraná množina letů přenese do tisku i exportu.  Dosud neměl tento výběr vliv na obsah tisku.

Číselníky

- záznam letových sazeb byl rozšířen o možnost zadat jejich platnost v čase (od - do). Sazby s nastavenou dobou platnosti se nebudou nabízet mimo nastavené období. Vše je řešeno pomocí filtru, takže je možné omezení výběru v případě potřeby operativně zrušit.

Objednávky

- formulář objednávky letů byl rozšířen o interní poznámku, která není dostupná zákazníkovi při komunikaci s Flight Office Online.

Konta - Letadla - Agregáty

- při prodlužování limitu se jako datum provedení nabízí nastavené pracovní datum programu.

 

verze 19.1.2 --- 28.4.2019

Vážení uživatelé programu,

po delší době vydáváme první verzi Flight Office GA pro rok 2019. Toto zpoždění není způsobeno naší nečinností, ale tím, že jsme od podzimu loňského roku pracovali na novém modulu "Údržba letadel", který je představen na konci následujícího textu.

Z menších novinek jsme připravili následující:

Konta - letadla

- na kartě letadla - záložce agregáty - byla i v základním rozsahu licencí zpřístupněno tlačítko "Agregáty", které umožňuje provést kontrolu limitů na kartě a zobrazení jejího detailního výsledku.  Výstupní sestavy z této kontroly zůstávají dostupné držitelům licence "CAMO".

- při prodlužování limitu pomocí funkce "Prodloužit" se nabízí pracovní datum programu.

Evidence letů - externí letová data

U importu z OGN byl upraven rozsah ID importovaných letů - dosud nastavený rozsah již byl na serveru překročen.

 

MODUL ÚDRŽBA LETADEL

S cílem vytvořit systém pro elektronické vedení servisních zakázek v  údržbové organizaci jsme posledního půl roku vyvíjeli a od počátku roku 2019 testovali nový modul "Údržba letadel". Jedná se o komplexní část programu pokrývající naprostou většinu potřebných činností. V konkrétních činnostech těsně spolupracuje s účetním systémem POHODA a je schopen plnit následující funkce:

- umožňuje vytvářet servisní zakázky s veškerým potřebným obsahem s tím, že zakázka se zároveň vytvoří i v účetním systému POHODA

- úkoly údržby je možné do zakázky zadávat přímo nebo je importovat z požadavku na údržbu modulu CAMO

- obsahuje systém evidence a tvorby postupových listů údržby včetně možnosti je velice rychle importovat z excelových tabulek

- na jednotlivé úkoly údržby lze napojit postupové listy a zároveň i ceníky prací

- do zakázek se přímo propisují příslušné doklady z účetnictví

- fakturaci zakázky lze provést exportem do účetního systému POHODA s následným vystavením faktury

- servisní personál vede potřebnou evidenci pomocí speciálního doplňkového programu pracujícímu s daty Flight Office, který umožňuje jednoduchým způsobem zadávat práci, vyplňovat postupové listy, evidovat potřebný materiál včetně tvorby skladových výdejek v účetním systému POHODA a mnoho dalších činností.

Případným zájemcům o tento modul poskytneme potřebné informace, předvedení a případné zaškolení individuálně.

 

verze 18.5.4 --- 2.12.2018

Obecně

- opravy drobných chyb

Kalendář a Flight Office Online

- oprava zadávání celodenních událostí v kalendáři - celodenní událost, která má trvat dva dny, řekněme 27.9. a 28.9., musí mít zadaný datum a čas zahájení 27.9.2018 0:00 a konec 29.9.2018 0:00. Program by to měl po zaškrtnutí checkboxu "Celý den" nastavit automaticky a pak by se to mělo na webu zobrazit správně.

Konta - Letadla - Agregáty, servis, omezení 

- upřesnění výpočtu limitů - prodloužení všech limitů se počítá buď od skutečného náletu, pokud je údržba provedena dříve, než měl limit nastat, nebo od naplánovaného termínu, pokud je provedeno v termínu nebo později.

 

verze 18.3.7 --- 16.9.2018

Nástroje

- do nabídky "nástroje" byla přidána nová agenda nazvaná "Knihovna rizik". Jedná se o možnost zapisovat a evidovat události v organizaci např. za účelem jejich rozboru při školeních. K záznamu lze jako u jiných evidencí připojit soubor, např. záznam hlášení pro ÚZPLN, tzn. lze zde evidovat i záznamy incidentů a nehod v leteckém provozu.

Konta - Letadla

- při editaci limitů na kartě letadla se po stisknutí kontroly limitů nejprve provede na dotaz jejich uložení. To zabrání vzniku chyby, které se při této operaci náhodně objevovala.

Evidence letů - Plachtařská kniha

- v záznamu letu se neuvádí sazba za naviják, pokud je proveden vzlet jiným způsobem. To zároveň znamená, že se v tomto případě cena za naviják nezobrazuje v aktivitě konta hradícího pilota.

CAMO - stahování letů

- vylepšen postup stahování údajů  pro CAMO z Flight Office Online.

Flight Office ONLINE

- byly provedeny opravy chyb souvisejících s nasazením nová verze aplikace, která by měla zajistit lepší zobrazení na přenosných zařízeních a další vylepšení uživatelského prostředí.

 

verze 18.3.0 --- 25.5.2018

Opatření pro zajištění povinností firem ohledně GDPR

Konta - lidé, organizace

- možnost anonymizovat údaje na kartách lidí a organizací - anonymizace se provádí stiskem příslušného tlačítka z karty osoby/organizace. (Karta organizace je do této operace zahrnuta proto, že i do ní lze teoreticky zapsat i údaje fyzické osoby). Osobní údaje jsou nahrazeny "X" ve všech agendách, kde byly použity. Operace je nevratná.

Soubor - Nastavení - Uživatelé a jejich přístupová práva

- bylo doplněno nastavení práv pro provedení anonymizace osobních údajů kont lidí/organizací

Obecné

- veškeré služby Flight Office ONLINE, které volá program, jsou volány přes zabezpečený protokol

 

Nástroje - konsolidace stavů kont

- do procesů konsolidace byla doplněna i kontrola a nastavení stavů skladů/skladových míst/ evidenčních míst skladů

 

Soubor - Nastavení - Letové (hlavní) knihy

- nově lze nastavit, že se do výcvikových složek modulu letecká škola, přenášejí hodnoty blokových časů (tzn. doba letu). Standardně (bez tohoto zaškrtnutí) se do výcvikových složek přenášejí "čisté časy", tzn. doba provozu.

 

Drobné opravy

- řazení záznamů po přidání nového

- úprava importu dat z ekonomického systému POHODA

 

 

verze 18.2.12 --- 12.4.2018

Finanční evidence - Fakturace

- faktury lze v české verzi programu tisknout i na anglicky psaném formuláři

Flight Office ONLINE

- v mailech rozesílaných z ONLINE (např. info o stavu kont) je nyní používána správná měna podle volby měny ve finančním nastavení programu.

 

verze 18.2.9. --- 1.4.2018

Konta - Lidé

- zápisník pilota kluzáků - tisková sestava - v poznámce se zobrazuje i úkol

Obecně

- návrhář tiských sestav - opravena chyba, kdy nebylo možné odstraňovat objekty z originálních tiskových sestav

 

verze 18.2.8. --- 25.3.2018

Opravujeme drobné chyby, které vznikly byly použitím nové verze uživatelského rozhraní:

- vytváření některých tiskových sestav

- přidávání uživatelů programu

 

verze 18.2.6. --- 7.3.2018

Počínaje touto verzí programu jsme začali používat nové komponenty uživatelského rozhraní, která nám umožní postupně aplikovat ovládací prvky s vyšším uživatelským komfortem. Kromě drobných změn ve vzhledu programu a možnosti používat nové "Skiny" je první ukázkou nových možností stromové zobrazení limitů na kartě letadel - viz dále.

Konta - Letadla - záložka Agregáty a omezení

- na kartách limitů bylo plně zprovozněno dosud omezené pole s názvem "Nadřazená položka". Do tohoto pole lze vložit jiný limit ze seznamu a zařadit tak položku pod tento limit o úroveň níže ve stromové struktuře. Stejný efekt docílíte podržením a přetažením položky v seznamu pod zvolenou nadřazenou položku (a případně zpět do samostatné existence v první úrovni). Tato funkce umožňuje seskupit si pod jednu nadřazenou položku několik podpoložek, které k ní logicky patří, a následně provést prodloužení jejich platnosti hromadně jednou operací. (Příkladem může být: Roční prohlídka + podpoložky kompenzace kompasu, těsnost PSS atd.). Funkce "Nadřazená položka" je dostupná pouze držitelům licence pro modul CAMO.

Konta - Lidé

- byla opravena chyba, která se objevovala při tvorbě sestavy "Přehled průkazů a kvalifikací"

 

verze 18.1.9. --- 16.2.2018

Letecká škola

- do příslušných částí modulu "Letecká škola" byl doplněn údaj "Způsob vzletu" pro vylepšení možností použití evidence výcviku na kluzácích či motorovém kluzáku

- v osobních složkách výcviku je nová sestava "Záznamy letového výcviku - kluzáky" se závěrečným siuhrnem náletů včetně výčtu letů podle způsobu vzletu

- do všech sestav "Záznamy letového výcviku" byl doplněn závěrečný součet náletů ve výcviku

 

verze 18.1.7. --- 29.1.2018

Základ program - Konta

- do aktivity kont byl doplněn přehled stavu zálohových plateb. "Počáteční" = stav nevyúčtovaných zálohových plateb k počátečnímu datu výpisu, "Za období" = suma nevyúčtovaných zálohových plateb ve vybraném období.


Základ programu - Konta letadel

- na kartě letadla v části "Agregáty, servis... byla provedena drobná oprava ve výpočtu následujícího limitu. Pokud byl dosud "Předchozí limit" roven nule, nevypočítala se po zadání údaje "Mezi prohlídkami" hodnota "Další limit". Tato chyba je nyní odstraněna.

 

verze 18.1.5. --- 25.1.2018

Základ program - Finanční evidence

Byla opravena chyba, která se mohla objevit při importu finančních dokladů z účetnictví.

 

verze 18.1.4. --- 21.1.2018

Základ program - Finanční evidence

Fakturace

Je dokončeno automatické vkládání zálohových plateb z pokladních a bankovních dokladů do vystavené faktury. Pokud chcete, aby bylo s příjmovým dokladem (bankovním nebo pokladním) nakládáno jako se zálohovou platbou, je potřeba jako zálohu tento doklad označit.

 

Pokud se tak stane, je takovýto příjmový pohyb při vytváření faktury automaticky zařazen do faktura jako uhrazená záloha s tím, že vložené zálohové doklady lze upravovat a lze i nadále vkládat další ručně. Při uložení faktury se na zálohový příjmový doklad uloží, kolik bylo ze zálohy vyčerpáno a nevyčerpaný zbytek se vloží do další vystavené faktury.

 

Evidence pracovních činností

Byly odstraněny drobné chyby v zobrazování a ukládání osobních sazeb.

 

verze 18.1.1. --- 1.1.2018

 

Základ program - Finanční evidence

Fakturace

- faktura byla doplněna o možnost vkládat do ní uhrazené zálohy. Na formuláři faktury je nová záložka "Zaplacené zálohy", do které je možné položkově vkládat úhrady záloh. Zálohy je zatím potřeba vkládat ručně, v brzké době bude doplněna funkce monosti identifikace a automatického vkládání zálohových plateb z pokladních a bankovních dokladů.

- formulář faktury byl rozšířen o rozpisy DPH a součty pro fakturované položky, zálohy a výsledné vyúčtování.

Soubor - Nastavení

Flight Office online

- můžete si zvolit výchozí stránku, která se nabídne uživatelům po vstupu na web Flight Office ONLINE

- lze zaškrtnout volbu, aby se FOO nabízela uživatelům i v anglické verzi

Kalendář

- emailová oznámení - lze nastavit, aby se rozesílala ve formátu "iCalendar", který umožňuje uložit emailové oznámení jako událost např. do MS Outlook

Flight Office ONLINE

- webová část je nyní nabízena i v anglické verzi (pokud si zobrazení zapnete v nastavení Flight Office). Uživateli se ONLINE otevře ve verzi, kterou si naposledy vybral.

- záznam úseku v online zadávání technického deníku byl rozšířen o možnost zadávat "Úkol" (Úlohu)

Modul AOC - Technický deník

- byla doplněna sestava "Seznam letů", která obsahuje i lety stažené z ONLINE ještě nezpracované programem. Slouží k rychlému zobrazení letů zadaných posádkami do ONLINE například pro potřeby fakturace apod.

 

verze 17.4.1. --- 14.12.2017

- oprava drobné chyby v jedné ze sestav plachtařské knihy

 

verze 17.4.0. --- 10.12.2017

Hlavní novinkou verze 17.4.0. je dokončení plně funkční podpory systému a vedení "Technického deníku letounu" - dále TLB, který je v omezené (a dostačující) verzi dostupný jako součást základu programu, v plné verzi potřebné pro vedení záznamů v obchodní letecké dopravě je součástí a první částí nového modulu "AOC". Doplnění systému TLB do programu se dotýká téměř všech jeho částí.

Nový modul AOC

- v novém modulu byla vytvořena první část, která obsahuje plnou verzi "Technického deníku letounu" včetně napojení na Flight Office ONLINE pro možnost online zadávání letů.

Letová činnost

Technický deník - nově doplněná funkce

- obsahuje funkci stažení letů zapsaných do ONLINE TLB na Flight Office ONLINE

Motorová kniha

- rozšíření o podporu vedení technického deníku letounu v omezené verzi dostačující pro provoz ATO a ostatních činností, pro které je používání TLB požadováno. Toto rozšíření podporujeme i možností dodávky vytištěných TLB ve tvaru podobném stávajícím palubním deníkům (např. od ÚCL) za příznivou cenu a dodáním podkladů pro schválení systému TLB na ÚCL.

- tiskové sestavy byly rozšířeny o možnost tisknout TLB

Externí letová data

- doplněna možnost importovat data ve formátu CSV ze systému OGN. Toto je zatím první pokud o import, funkce bude dále vylepšována

Konta - letadla

- karta letadla byla doplněna o záložku závad, která umožňuje zadat závadu na letadle, řešit způsob jejího odstranění a sledování termínu v systémem limitů. Tato část je využívána i systémem TLB. Závady se vyhodnocují společně s limity a objevují se

  • v okně limitů
  • ve zprávě z CAMO
  • v požadavku na údržbu
  • v okně kontroly (po spuštění programu)

- karta záznamu limitu (i závady) byla doplněna o pole "Činnost".

- na záložkách limitů a závad se objeví jako upozornění ikona, pokud je některý limit/závada propadlý

- karta záznamu limitu byla doplněna o možnost zaškrtnout, aby byl limit zobrazován v kalendáři. Volbu zaškrtnutí lze provádět přímo v seznamu limitů bez nutnosti otevírat jednotlivý limit.

- v záložce "Základní údaje" bylo doplněno pole "Technický deník" na vyplnění údajů potřebných pro spuštění a automatické doplňování TLB.

- do záložky "Základní údaje" bylo doplněno pole "Evidence", do kterého lze zadat výrobní čísla letadlových celků

- do karty nově založeného letadla je možné importovat seznam limitů z jiné karty

Kalendář a Flight Office ONLINE

- na stránce Flight Office ONLINE byla provedena změna rozlišení ikon a jejich pořadí

- v kalendáři se nově zobrazují limity letadel, u kterých je to na kartě letadla nastaveno. Zobrazují se limity a závady pouze těch letadel, které nemají zaškrtnuto "Nesledovat limity "

- kalendář si zachovává zvolený způsob zobrazení (např. týden, měsíc atd.)

CAMO

- sestava požadavku na údržbu byla mírně přepracována a doplněna o pole "Činnost"

Číselníky

- byl doplněn číselník "Způsob vyřešení závady"

Konta - lidé

- v záložce ostatní byla doplněna pole potřebná pro automatické doplňování TLB

- bylo změněno pořadí záložek

- do záložky Flight Office ONLINE bylo doplněno pole "Technický deník" s možností nastavit osobě individuálně, zda může na ONLINE zadávat lety do TLB

Konta - organizace

- do záložky Flight Office ONLINE bylo doplněno pole "Technický deník" s možností nastavit organizaci, zda může po přihlášení na ONLINE zadávat lety do TLB

Nastavení programu

Flight Office ONLINE

- byla doplněna možnost, aby se na ONLINE zobrazovali uživatelům faktury vystavené na jejich jméno (konto)

- doplněna volba, aby se na ONLINE zobrazovala ikona pro zadávání TLB

Uživatelé a nastavení jejich práv

- oprávnění byla přehledněji seřazena a bylo doplněno oprávnění pro AOC - TLB

 

verze 17.0.18. --- 12.3.2017

 

Konta - Letadla - záložka "Agregáty - servis - omezení"

- u časového limitu mezi prohlídkami si lze zvolit, v jakých jednotkách (Rok - Měsíc - Den) chcete časový interval zobrazit. Zároveň lze u tohoto typu omezení zaškrtnutím zvolit, že je následující termín platný do konce měsíce po uplynutí zvoleného časového intervalu.

Konta - Lidé

- při odesílání informací e-mailem je v okně pro nastavení obsahu e-mailové zprávy možnost zvolit, zda se má případný odesílaný zápisník letů odeslat v čistých nebo blokových časech. Příznak je přednastaven podle toho, zda má organizace v obecném nastavení letových knih zvoleno, že používá blokové časy. V obou typech sestav se zobrazují na konci součtové tabulky.

Modul CAMO

- byla ošetřena možnost importu dat do letových knih, kdy importovaný soubor neobsahuje žádné lety - po ohlášení této skutečnosti se import ukončí

- upravena sestava zpráva pro provozovatele - zbývající doba časového limitu se se zobrazuje ve formátu např. "2r. 7m. 22d."

Modul "Objednávky"

- na vystavené objednávce je možné vygenerovat bezpečnostní kód, kterým se může držitel poukazu identifikovat při rezervaci termínu letu přes webové rozhraní. Bezpečnostní kód lze v případě potřeby ručně vygenerovat znovu.

- ze zadané objednávky letu lze vytisknout poukaz na let. Formát poukazu zatím nabízíme jeden, ale uživatel si jej může upravit vytvořením nové tiskové sestavy. V nabídce "Objednávky - Ceník letů" lze k jednotlivým typům letadel do ceníku přidat obrázek, který bude sloužit jako pozadí poukazu pro daný typ.

- do vytvořené objednávky se předvyplňuje domovské letiště. Letiště provedení letu bylo doplněno do rekapitulace objednávky z webu, která odchází mailem zákazníkovi a zobrazuje se také u připravených nabídek termínu pro lety zadané do kalendáře. Místo nabízeného letu se tím také zobrazuje v nabídkách na webovém formuláři. 

Modul "Letecká škola"

- při opravě letů v motorové knize, kdy jsou lety propojeny se záznamem ve výcvikové složce, může uživatel, pokud má nastavená práva k zamčeným záznamům, uložit i záznam v již ukončené a uzamčené výcvikové složce. V takovém případě je zobrazeno příslušné upozornění.

 

verze 16.0.29. --- 20.12.2016

Konta - lidé

- do oprávnění kont - záložky Flight Office ONLINE - bylo doplněno právo pro samostatné ovládání obecných událostí kalendáře.

Konta - letadla (pro modul CAMO)

- do základních údajů - pole CAMO a údržba - bylo doplněno pole, do kterého se ukládá datum a čas posledního importu náletu. Tento údaj slouží pro přesnější vyhodnocení podmínek pro odeslání upomínky.

CAMO

- byla doplněna nová funkce, která umožňuje CAMO organizaci stahovat si prostřednictvím Flight Office ONLINE nálety "camovaných" letadel od svého zákazníka samostatně bez nutnosti, aby je zákazník musel posílat. Podmínkou je nastavení povolení této formy komunikace ve Flight Office jak u CAMO (na kartě Konta - Organizace - karta zákazníka) tak u zákazníka (na kartě Konta - Organizace - karta CAMO organizace).

- pokud zákazník poskytne CAMO organizaci souhlas se stahováním náletů řízených letadel z FO ONLINE, je CAMO organizace automaticky upozorňována mailem, když zákazník odešle na ONLINE data a změní se nálet řízeného letadla.

Letová činnost - motorová kniha

- zadávání letů a zápisník letů - byla vylepšena funkce zadávání  letů s ohledem na sestavu zápisníku pilota. Do číselníku typů letadel bylo přidáno označení "vícepilotní letadlo" a podle toho jsou správně přednastaveny při zadávání letu pilotní funkce a následně sestaven zápisník letů.

- do formuláře záznamu letu do letové knihy byla nad pole s posádkou doplněna informace o aktuálním stavu kont členů posádky před tímto zadávaným letem. Tyto údaje neuvidí obsluha Flight Office, pokud nemá právo ke změně sazby při zadávání letu.

Flight Office ONLINE

- automatické odesílání informací o změnách na kontě uživatele (financí, náletů, odpracovaných hodin) pomocí e-mailu. Funkci rozesílání informací musí povolit organizace v nastavení na "Nastavení - Flight Office ONLINE". Tím začne rozesílání upozornění, každý uživatel si může následně na svém přístupu na Flight Office ONLINE upravit, zda a v jakém rozsahu chce informace posílat. 

 

Drobné opravy

- v sestavě aktivity konta byla opravena šířka sloupce pro datum - odstraněno zalamování obsahu při maximální délce data.

- v hlavních agendách bylo nastaveno vyšší záhlaví sloupců, aby se mohl text názvu sloupce při jeho zúžení zalomit a tím se zvětšíl možný počet sloupců zobrazených na obrazovce při zachování čitelnosti názvů sloupců.

- formální opravy v textech - 16.0.29

 

verze 16.0.12. --- 30.9.2016

Konta

- na kartu lidí, organizací, letadel a ostatních bylo doplněno pole "Daňový doklad". Do tohoto místa lze doplnit číslo faktury, kterou má například člověk dopředu uhrazeno létání. Při zadání letu, který hradí příslušné konto se toto číslo dokladu automaticky doplní do úhrady letu a let se označí jako vyfakturovaný.

Finanční evidence - fakturace

- vystavené faktury lze exportovat do formátu ISDOC a následně importovat do účetních systémů, pokud jsou k tomu uzpůsobeny. Export lze provést z otevřené faktury stisknutím ikony ISDOC.

CAMO

- do agendy CAMO byla doplněna nabídka, která umožňuje vytváření a rozesílání upomínek zákazníkům, kteří neposlali ve stanovených termínech hlášení o náletech letadel. Text poslané zprávy si lze upravit v "Nastavení aplikace - texty e-mailů". Stiskem tlačítka "Vytvořit upomínky" se spustí proces, při kterém vyberete letadla, která se mají stát předmětem kontroly zasílání náletů, následně zvolíte počet dní, které se mají vyhodnotit (jaké období zpětně se má prozkoumat, zda byly dodány nálety) a následně je možné upozorňující e-mail hromadně odeslat. Datum odeslání upomínky se uloží na kartu letadla a je vzat v potaz při následné kontrole.

Objednávky

- bylo opraveno chování stavů objednávek. "Přijato z webu" jde přepnout do poukazu. V objednávce ve stavu "Poukaz" může být zadán datum, poukazy se zobrazují v kalendáři světlou barvou. Při změně data v objednávce se stav nepřepne na "Přijato".

Letecká škola

- v osobní složce studenta bylo v části praktický výcvik odstraněno automatické nabízení náletu chybějícího ke splnění úlohy, protože to vedlo k zanášení chyb do záznamů. Kontroluje se pouze, aby byl zadávaný nálet nenulový.

- do záznamů výcviku IR lze zadat i počet sestupů = 0.

 

Flight Office ONLINE - kalendář

- byly opraveny drobné chyby ve stavu rezervace při opakovaném otevírání

- byla doplněna a zpřehledněna tlačítka pro ovládání a případné odstranění rezervace

 

verze 16.0.2. --- 5.2.2016

- opravili jsme chybové hlášení, které se objevovalo při vkládání kvalifikace na kartě člověka

Základ programu - obecná část

- automatická změna pracovního data při změně roku.

- program upozorňuje na dostupnost nové verze.

- číselníky - kvalifikace - umožňují bez omezení definovat omezení práv a rozlétanost u pilotních kvalifikací.

Konta - Lidé

- rozšíření možností nastavení kvalifikací pro komplexní vyhodnocení rozlétanosti dle CAA-ZLP-161, nové zobrazení kvalifikací - vyhodnocení platnosti a detaily jednotlivých omezení.

- nový formulář zápisníku letů pilota kluzáků podle CAA-ZLP-161.

- delší pole na e-mail na kontech lidí.

Konta - Organizace

- na záložce Organizace - Flight Office ONLINE bylo doplněno omezení zobrazení kalendáře pouze na letadla týkající se příslušné organizace - umožňuje to například společné plánování letů jednoho letadla s příslušnou organizací bez toho, aby tato organizace viděla ostatní položky kalendáře související s vaší firmou.

Sklady

- kontrola platnosti povolení na letecké práce (nebo AOC a SEED ID) u odběratelů, kterým prodáváte pohonné hmoty bez SpD.

CAMO

- možnost zadávat tolerance u limitů

- agenda rozesílání výzev k zaslání náletů od zákazníků CAMO

- rozšíření karet limitů o ceny a servisní úkony z číselníků

Objednávky

- přepracování a rozšíření webového objednávkového formuláře (nově možnost držitele poukazu rezervovat si ONLINE termín letu)

Kalendář

- v kalendáři je nově zařazena možnost tisknout položky kalendáře do přehledného seznamu, typy položek lze před tiskem nastavit.

Flight Office ONLINE

- nové detailní zobrazení kvalifikací v nabídce osobní údaje - zobrazeny detaily vyhodnocení parametrů omezení práv.

 

verze 5.3.0. --- 16.11.2015

Licence Flight Office

Při objednání licencí nad základní počet počítačů (4 PC) bude rozšiřující poplatek počínaje rokem 2016 znamenat zvýšení počtu licencí ne o jednu jako dosud, ale o další 4 licence (viz ceník na www.flightoffice.cz).

 

Finanční evidence - Pokladna

Do tiskových sestav byla doplněna "Pokladní stvrzenka", doklad zobrazující detail jednotlivé platby. Pro ty, kteří chtějí zpracovávat přímo ve Flight Office větší množství pokladních dokladů může sloužit jako stvrzenka pro zákazníka.

 

Konta - Letadla - záložka "Počáteční stavy"

V počátečních stavech byla doplněna možnost nastavit evidovaný nálet motoru nebo vrtule nejen v odlétaných hodinách, ale také podle jiné evidence doby chodu, např. počítadla motohodin (TACH). Vybraný evidenční údaj bude použit v příslušné knize, pokud na počátečním stavu zaškrtnete pole "Zobrazovat v motorové (resp. vrtulové) knize".

 

Konta - Letadla - záložka "Základní údaje - pole ostatní"

Doplněna možnost nastavit formát hodnoty doby provozu motoru a vrtule v příslušné knize na desetinná čísla (ne hh:mm) pro případ, že tyto knihy vedete podle počítadla motohodin, které není ve formátu hh:mm.

 

Letová činnost - záznam do letové knihy

Formulář záznamu do letové knihy umožňuje od počátku zadávat jako doplňující údaj k době letu i počet motohodin (údaj TACH), v nedávné době rozšířený o další evidované hodnoty (HOBBS atd.). Tyto záznamy jsou primárně odečítány a ukládány v desetinovém formátu. Pro ty, kteří hodnoty (např.TACH) evidují a mají zdrojové údaje v hh:mm, je po kliknutí pravým tlačítkem myši do pole "Stav po letu" nebo "Rozdíl" k dispozici malá přepočítávací kalkulačka, která údaj hh:mm přepočítá do desetinového formátu a uloží s příslušnou přesností, aby byla zaručena správnost součtů i při zobrazení hh:mm v motorové/vrtulové knize.

Konta - letadla - motorová kniha

Do sestavy motorové knihy byl doplněn sloupec "Cykly", který slouží k evidenci startovacích cyklů u turbínových motorů. Sledování cyklů musí být nastaveno v Konta - Letadla - záložka "Základní údaje - pole ostatní".

 

Konta - Letadla - záložka "Agregáty, servis, omezení" (pro licenci CAMO)

Karta záznamu agregátu byla rozšířena o kolonky umožňující zaznamenávat další údaje, jako např. výrobce agregátu, P/N, S/N, dokumentace pro provedení potřebné údržby apod. Tato pole jsou dostupná pro držitele licence CAMO a budou sloužit např. pro vystavení podkladů pro provádění údržbu nebo vytváření dokumentace k letadlu.

 

Konta - Letadla - kontrola agregátů (pro licenci CAMO)

Byla vytvořena nová sestava "Zpráva z CAMO", která jednak zobrazuje více identifikačních údajů jednotlivých limitů a jednak umožňuje zobrazit limitované díly ve všech jednotkách, ve kterých je lze sledovat (TACH, HOBBS atd.)

 

Nástroje - nová funkce "Smazat protokol synchronizací FOO"

Při synchronizaci dat mezi programem a webovou aplikací Flight Office ONLINE se ukládají výsledky synchronizace do protokolu (seznam výsledků je k dispozici na záložce ONLINE - Protokol synchronizací). Po delší době způsobují ukládaná data výrazný nárůst objemu databáze programu. Pomocí funkce "Smazat protokol synchronizací FOO" můžete záznamy k nastavenému datu smazat (nabízí se datum 10 dní staré). Po smazání logu spusťte funkci "Zkomprimovat a opravit databázi".

 

Flight Office ONLINE - přístup pro organizace - stránka "Letadla, CAMO"

- na stránce byl doplněn checkbox "Zobrazovat pouze neukončená letadla". Implicitně je zatrhnutý. Zobrazují se tak pouze údaje letadel, která nemají na kontě ve Flight Office vyplněný údaj "Datum ukončení". Po odtrhnutí checkboxu se stránka znovu načte a zobrazí se i ukončená letadla.

- mezi zobrazované dokumenty byla doplněna sestava limitovaných dílů letadla.

 

verze 5.2.0. --- 15.10.2015

Modul "Letecká škola"
Nový modul programu, který umožňuje ucelené a přehledné vedení dokumentace letecké školy v elektronické podobě. Popis nového modulu naleznete zde.

Zájemcům o zakoupení modulu "Letecká škola" nabízíme vzhledem k jeho komplexnosti a šíři jeho funkcí vstupní školení zdarma (s místem konání v Jihlavě). V případě, že by se školení konalo mimo Jihlavu, účtovali bychom cestovní náklady.

 

Konta - Lidé

- na záložku "Kvalifikace" bylo doplněno pole pro možnost zadat oprávnění instruktora.

- na stejné záložce je doplněno formou zobrazené červené ikonky rychlé upozornění na neplatnou kvalifikaci.

- průkaz, který obsahuje neplatnou kvalifikaci, je vybarven červeně.

Letová činnost - motorová a plachtařská kniha

- byly upraveny postupy kontrol sazeb pilota, aby nebyl zadavatel údajů zbytečně obtěžován dotazy na změnu sazby.

Finanční evidence - import bankovních a pokladních dokladů

- při importu do banky a pokladny se při automatickém párování pohybů s konty vyhledávají konta pouze mezi neukončenými konty.

Objednávky

- vyřízené objednávky zůstávají zobrazené v kalendáři a jsou vybarveny šedivou barvou

- na objednávce bylo v kalendáři doplněno do ikony grafické upozornění, že objednávka nebyla uhrazena.

Flight Office ONLINE

- na webu byl do zápisníku pilota doplněn checkbox "Blokové časy" a je defaultně nastaven pro jejich zobrazování. Pro ty, kteří blokové časy neevidují, se nic nemění, ostatním se budou rovnou zobrazovat.

verze 5.1.5. --- 15.7.2015

Modul "Sklady" - část "Spotřební daň"
Funkce - sestava "Evidence pohybů" - byla doplněna možnost zadávat výdajové pohyby paliva, které je možné zařadit do kolonky "17 - ztráty". Zařazení do této kolonky je možní provést zaškrtnutím příznaku "Ztráty" na skladové výdejce.

Konta - letadla
- do sestavy motorových a vrtulových knih byly doplněny údaje TACH a HOBBS.
- na kartu letadla bylo doplněno pole pro záznam roku výroby

Flight Office ONLINE

- v detailu rezervace letu, který je dostupný uživatelům, je viditelná i posádka letadla.

- v "Soubor - Nastavení - Kalendář" je doplněna možnost zvolit si výchozí úroveň zveřejnění rezervací a obecných událostí v kalendáři. Přednastavení bude použito pro nově vytvářené rezervace a obecné události na ONLINE (po prvním odeslání dat na ONLINE z této nové verze). 

Kalendář - Objednávky

- do nastavení kalendáře byla doplněna možnost nastavit e-mailová oznámení pro objednávky

Externí letová data - systém Flight Track

- byl upraven vnitřní systém číslování záznamů a způsob zjišťování posledního záznamu tak, aby bylo zamezeno možnému vynechání záznamu při stahování

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

 
meteo
webkamera

cz en

© 2014 | Air Jihlava - service s.r.o. | redakční systém Admin Pro | SPRÁVA WEBU