Modul Letecká škola

Umožňuje komplexní a přehledné vedení dokumentace letecké školy v elektronické podobě. Je sestaven tak, že může sloužit pro vedení všech druhů výcviku počínaje výcvikem v ATO pro letouny, střediskem pilotního výcviku pro ULL a konče např. výcvikem pilota kluzáků. Program umí založit a vést libovolné množství výcvikových zařízení, tzn. například ATO a zároveň výcvikové středisko ULL.

Uživatel má k dispozici vše potřebné pro vedení složek personálu, výcvikové dokumentace studentů, osnov teoretické a praktické výuky jednotlivých výcviků a to při využití dalších funkcí základu programu Flight Office - kont lidí a evidence v letových knihách. Modul obsahuje tiskové sestavy pro tisk potřebných dokladů.

Záznamy výcviku lze prohlížet, editovat a doplňovat také před modul Flight Office ONLINE a s modulem "Letecká škola" se tyto externí záznamy synchronizují.

Zájemcům o modul "Letecká škola" nabízíme vzhledem k jeho komplexnosti a šíři jeho funkcí vstupní školení zdarma (s místem konání v Jihlavě). V případě, že by se školení konalo mimo Jihlavu, účtovali bychom cestovní náklady.

Základní principy

Při tvorbě modulu jsme vycházeli z některých základních předpokladů, které je vhodné plnit, aby mohli uživatelé naplno využít funkcí modulu a výhod elektronického vedení záznamů.

Předpokladem pro důvěryhodné vedení elektronické verze dokumentace výcviku je existence a precizní vedení záznamů v prvotní dokumentaci, tedy zejména v palubním deníku letadla, případně pracovní knížce instruktora.

Nejvíce využívaná část dokumentace je osobní složka účastníka výcviku. Na osobní složce může být nastaveno, zda se mají lety tohoto konkrétního výcviku nabízet při zadávání letů účastníka výcviku do např.motorové knihy.

Pokud toto propojení není nastaveno, probíhají zápisy do osobní složky instruktorem nezávisle na vedení letové dokumentace.

Pokud je propojení s letovými záznamy na složce nastaveno, může záznam v osobní složce výcviku vzniknout dvěma způsoby:

1. První přijde k programu instruktor a zapíše záznam do osobní složky. V tom případě je pak tomu, kdo zapisuje údaje z palubního deníku do evidence letů nabídnut k propojení již zapsaný let a záznam se předvyplní instruktorem zadanými údaji.

2. Jako první je proveden záznam do letové evidence. Při jeho zadávání se do osobní složky vytvoří záznam o letu k příslušné úloze a instruktor následně do osobní složky pouze doplní hodnocení.

Při obou způsobech probíhají kontroly, které zajistí, aby výcviková dokumentace souhlasila s prvotními záznamy.

V dalším textu jsou popsány jednotlivé části modulu a to v pořadí, v jakém by se jimi měla zabývat obsluha při plnění modulu údaji, které definují konkrétní leteckou školu.

Osnovy teoretického výcviku

V této části si můžete vytvořit osnovy teoretické výuky pro výcviky, které budete provádět v rámci všech případných výcvikových zařízeních evidovaných v tomto programu. Osnova teoretické výuky je obecně členěna na předměty, kapitoly a jejich podkapitoly. U předmětu se zadává počet vyučovacích hodin, případně hodin cvičení (např. u výcviku instruktora) a přezkoušení.

01
02
03
04

Osnovu lze vytisknout. Dále je možné jí exportovat do XML formátu a následně takový soubor také importovat do jiné instalace programu. Pro usnadnění zácviku obsluhy a urychlení práce jsme pro vás připravili ke stažení a importu do programu dvě vzorové osnovy - teoretickou osnovu výcviku PPL a výcviku pilota ULL. Osnova teoretického výcviku pilota ULL je v souladu se směrnicí UL-3 LAA ČR.

Osnova teoretické výuky PPL(A), Osnova teoretické výuky pilota ULLOsnovy praktického výcviku

Zde si můžete vytvořit osnovy praktické výuky pro výcviky, které budete provádět v rámci všech případných výcvikových zařízeních evidovaných v tomto programu. Do osnovy lze zadat pozemní přípravy a letové úlohy, které mohou být sólo, dvojí, na simulátoru nebo jako IR lety.

05
06
07
08


Osnovu lze vytisknout. Stejně jako u teoretických osnov lze i tyto exportovat do XML formátu a do programu importovat. Opět jsme pro vás připravili ke stažení a importu dvě vzorové osnovy - praktickou osnovu výcviku PPL a výcviku pilota ULL. Osnova výcviku pilota ULL je v souladu se směrnicí UL-3 LAA ČR.

Osnova praktické výuky PPL(A), Osnova praktické výuky pilota ULL09Výcvikové organizace

Jak již bylo uvedeno, v programu lze vést libovolné množství výcvikových zařízení. Typickým příkladem je, že má letecká společnost ATO pro výcvik na letounech a zároveň výcvikové středisko ULL. V nabídce organizace tedy založíme příslušnou školu, do ní zadáme prováděné výcviky a u nich nastavíme používanou teoretickou a praktickou osnovu výcviku.

Instruktoři a lektoři

Pod tuto nabídku lze zadávat personál zabezpečující chod školy, tzn. instruktory letové i pozemní výuky a případně lektory teorie. Kartu založíme stisknutím ikony "Nový" a vložením - přenesením - údajů příslušné osoby jejím výběrem z "Konta - Lidé".

Na kartu personálu se tím přenesou data do záložek "Osobní údaje" a "Průkazy a kvalifikace". Obsah těchto dvou záložek nelze na kartě personálu editovat, veškeré změny a aktualizace se provádějí na kartě v "Konta - Lidé". Při otevření karty personálu se obsah těchto dvou záložek z "Konta - Lidé" aktualizuje.

Protože pro potřeby školy - funkce konkrétní osoby - není někdy nutné na kartě personálu uvádět veškeré průkazy a kvalifikace, které dotyčný má, je možné obsah údajů zobrazovaných v poli "Průkazy způsobilosti a kvalifikace" omezit odškrtnutím příznaku ve sloupci "Zobr."

Oprávnění instruktora se zobrazí v rozsahu vyplněném na "Konta - Lidé". Údaje pod záložkou "Školení a přezkoušení" vyplňuje odpovědný personál školy podle prováděných školení a v souladu s provozní příručkou.

Případné propadlé platnosti kvalifikací a školení jsou stejně jako v "Konta - Lidé" indikovány ikonkou na záložce a vybarvením příslušných řádků.

Pod záložku "Přílohy" lze stejně jako v ostatních částech programu vkládat dokumenty související se složkou např. v PDF formátu.

Obsah složky lze kdykoliv vytisknout v aktuální podobě jako osobní list personálu školy.

10
11
12
13


14-1Osobní složky

Pod nabídkou "Osobní složky" jsou uloženy výcvikové složky účastníků výcviku a to dohromady pro všechny evidované letecké školy. Složky pro konkrétní školu si může uživatel zobrazit velice rychle podle přednastavených filtrů - pohledů.


Osobní složka obsahuje pod jednotlivými záložkami následující části:

- základní údaje

Zobrazuje osobní a ostatní údaje potřebné pro vyplnění osobní karty výcviku. Obsah se vyplní tak, že do osobní složky vyberete člověka z agendy "Konta - Lidé", na které musí být vše potřebné vyplněno. Pokud budou na kartě "Základní údaje" některé povinné údaje nevyplněné, bude u příslušného údaje a na záložce červená ikonka. Údaje se automaticky aktualizují z "Konta - Lidé" při každém otevření osobní složky.

V bloku "Nastavení pro motorovou a plachtařskou knihu" lze přednastavit, jakým způsobem a zda se budou záznamy v osobních složkách propojovat se zadáváním letů v letových knihách.

"automaticky vybírat složku" - pokud je zaškrtnuto, je při zápisu letu do letové knihy v okamžiku, kdy je vybrán první člen posádky, který má založenou aktivní osobní složku, tato složka vyplněna do zápisu a do kolonky úkol je možné následně vybírat úlohu podle výcvikové osnovy.

"automaticky vybírat výcvikový let" - pokud je zaškrtnuto, předvyplní se záznam zápisu do letové knihy po zadání studenta údaji prvního nepropojeného letu zadaného instruktorem do výcvikové dokumentace.

- průkazy a kvalifikace

Výběrem člověka z "Konta - Lidé" se přenesou data i do záložky "Průkazy a kvalifikace". Obsah záložky opět nelze na kartě editovat, veškeré změny a aktualizace se provádějí v "Konta - Lidé". Při otevření osobní složky se obsah aktualizuje.

Protože pro potřeby školy - výcviku evidovaného v konkrétní osobní složce - není někdy nutné na kartě uvádět veškeré průkazy a kvalifikace, které dotyčný má, je možné obsah údajů zobrazovaných v poli "Průkazy způsobilosti a kvalifikace" omezit odškrtnutím příznaku ve sloupci "Zobr."20
21
22
23
24
- praktický výcvik

Pod tuto záložku se automaticky doplní osnova praktického výcviku v okamžiku, kdy v hlavičce osobní složky zvolíte výcvikovou organizaci a následně druh prováděného výcviku. Protože s touto částí se nejvíce pracuje, je záložka "Praktický výcvik" nabízena jako první po otevření osobní složky.

Osnova je zobrazena v tabulce a zároveň je pomocí grafických prvků přehledně zobrazen stav plnění jednotlivých úloh. Způsob zadávání letů je popsán v dalším textu.

- výuka teorie

Sem se opět automaticky doplní osnova teoretické výuky v okamžiku, kdy v hlavičce osobní složky zvolíte výcvikovou organizaci a následně druh prováděného výcviku.

Osnova je zobrazena v tabulce a pomocí grafických prvků je zobrazen stav výuky teorie. Způsob zadávání teoretické výuky je popsán dále v samostatné kapitole.

- ostatní

Slouží k zadávání ostatních údajů potřebných k doplnění výcvikové dokumentace - typ letadla, místo výcviku a jazyk výcviku (slouží pro dokumentaci ULL).

- přílohy

Stejně jako v ostatních částech programu sem lze vkládat dokumenty související se složkou např. v PDF formátu.

Všechny potřebné části osobní dokumentace lze vytisknout a sestavit tak po dokončení výcviku kompletní dokumentaci ke kontrole a založení do archivu.

25
26
27


Výuka teorie

Tato část slouží k zaznamenávání výuky teoretických předmětů, je to tedy jakási třídní kniha teoretické výuky. Opět je koncipována jako univerzální, umožňuje zaznamenat účast pro uchazeče různých výcviků.

28
29Struktura je připravena pro založení jednotlivých kurzů teoretické výuky, které mohou být koncipovány jako společné (hromadné) i jako individuální. Do kurzu lze zadávat jednotlivé lekce (výuku předmětů) a definovat jejich obsah včetně detailního rozpisu na jednotlivé kapitoly konkrétního předmětu podle definice osnovy teoretické výuky a samozřejmě zadávat zúčastněné studenty.


Popis praktické práce s osobními složkami.

V dalším textu jsou popsány možnosti a způsoby konkrétní práce s modulem z pohledu instruktora, pracovníka vedoucího letovou dokumentaci letadel a možnosti jejich spolupráce.


Zadávání údajů o praktickém výcviku.

Záznamy o praktickém výcviku je možné zadat dvěma níže popsanými způsoby. Pokud je na složce nastaveno propojení s letovými záznamy, může záznam v osobní složce výcviku vzniknout tak, že:

1. První přijde k programu instruktor a zapíše záznam do osobní složky. V tom případě je pak tomu, kdo zapisuje údaje z palubního deníku do evidence letů nabídnut k propojení již zapsaný let a záznam se předvyplní údaji, které zadal instruktor.

2. Jako první je proveden záznam do letové evidence. Při jeho zadávání se do osobní složky vytvoří záznam o letu k příslušné úloze a instruktor následně do osobní složky pouze doplní hodnocení.

Při obou způsobech probíhají kontroly, které zajistí, aby výcviková dokumentace souhlasila s prvotními záznamy.

Pokud není na osobní složce nastaveno automatické vybírání složky a nabízení letu k propojení, může být evidence letů a výcviku vedena zcela samostatně bez propojení.

1. zadání záznamu přímo do osobní dokumentace - záložky praktický výcvik

- v řádku úlohy, kterou chceme zadat, klikneme do sloupečku "Lety" - ...

- v okně "Seznam letů", které se otevře, zvolíme "Přidat".

- vyplníme požadované hodnoty. Jako počet přistání a doba letu program předvyplní údaje zbývající do splnění úlohy.

Na osobní složce záložce "Základní údaje" je pole "automaticky vybírat složku" - pokud je zaškrtnuto, je při zápisu letu do letové knihy v okamžiku, kdy je vybrán první člen posádky, který má založenou aktivní osobní složku, tato složka vyplněna do zápisu a do kolonky úkol je možné následně vybírat úlohu podle výcvikové osnovy.

Na osobní složce záložce "Základní údaje" je pole "automaticky vybírat výcvikový let" - pokud je zaškrtnuto, předvyplní se záznam zápisu do letové knihy po zadání studenta údaji prvního nepropojeného letu zadaného instruktorem do výcvikové dokumentace.

- pokud zaškrtnete pole "Nenabízet", nebude se tento let nabízet jako nepropojený do záznamů v knize letů i pokud je na složce zaškrtnuto "automaticky vybírat výcvikový let".

- jakmile let uložíte, v okně "Seznam letů" se aktualizuje přehled náletů.

- po uložení "Seznamu letů" se aktualizuje grafické znázornění plnění výcvikové osnovy.


30
31
32
33


2. zadání a doplnění záznamu o výcviku z letové evidence

- při zadání letu do letové evidence se po volbě prvního člena posádky s výcvikovou složkou nastavenou na propojení nabídne k zadání výcviková úloha.

- pokud je v záznamech o praktickém výcviku nesplněná úloha, která nemá v seznamu letů od instruktora vyplněný žádný let, vyplní - nabídne se - do zadávaného letu tato úloha. Lze jí změnit na kteroukoliv jinou.

- pokud je v záznamech o praktickém výcviku od instruktora zadaný let, kterému nepředchází v pořadí praktické osnovy žádná nesplněná úloha, vyplní se letový záznam rovnou údaji tohoto letu zadaného instruktorem. Pokud tento návrh nevyhovuje, stačí smazat údaj v položce "Výcvikový let č." a zvolit jinou úlohu.

V případě, že do úkolu chcete použít údaje mimo výcvikovou osnovu, smažte údaj v poli "Výcviková složka". Tím se záznam letu odpojí od evidence v osobní složce.

- při uložení letu do knihy se otevře záznam z výcvikové složky, proběhne kontrola a potvrzením záznamu se vše uloží. Na záznamu letu ve výcvikové složce je číslo letu z motorové knihy, v záznamu v letové knize je odkaz na výcvikovou složku v kolonce "Výcvikový let č.".


34
35


Zadávání teoretické výuky.

Struktura části "Výuka teorie" je připravena pro založení jednotlivých kurzů teoretické výuky, které mohou být koncipovány jako společné (hromadné) i jako individuální. Do kurzu lze zadávat jednotlivé lekce (výuku předmětů) a definovat jejich obsah včetně detailního rozpisu na jednotlivé kapitoly konkrétního předmětu podle definice osnovy teoretické výuky a samozřejmě zadávat zúčastněné studenty.

Logika vedení a zadávání účasti studentů na teoretické výuce vede v pricipu dvěma způsoby:

1. Příprava, vytvoření a vyplnění účasti studentů na společném kurzu výuky.

- v nabídce "Výuka teorie" založíme nový kurz, např. "2015 - společná výuka PPL a ULL".

- lektor si v kurzu založí a připraví lekci např. "Aerodynamika" na 24.10.2015 a protože předpokládá, že se dostaví studenti z výcviku PPL a ULL, přidá do lekce obě osnovy, ve kterých definuje přesně příslušné předměty, tzn. pro PPL "Základy letu - letoun" a pro ULL "Aerodynamika a mechanika letu".

- v obou předmětech musí vybrat v nabídce "Kapitoly" konkrétní obsah, který bude přednášet.

- pak již stačí k jednotlivým osnovám doplnit studenty, kteří se lekce výuky teorie zúčastnili.

- po uložení záznamu lekce se do osobních složek zúčastněných zapíše účast, předmět a rozsah (splněné kapitoly) absolvované výuky. Ve sloupci "Lekce" lze po stisknutí ... zjistit, jaké lekce výuky student absolvoval.

36
37
38
39


2. Zadání teoretické výuky poskytnuté individuálně konkrétnímu studentovi 

V případě potřeby zaznamenat individuálně poskytnutou teoretickou výuku je možné také postupovat výše uvedeným způsobem. Druhou možností je zahájit zadání z osobní složky studenta - záložky "Výuka teorie". Pokud nechcete individuální výuku zadávat do kurzu společné teoretické výuky, doporučujeme pro takového studenta založit v seznamu individuální kurz.

- v osobní složce na záložce "Výuka teorie" vyberte předmět, který chcete vyučovat a stiskněte tlačítko "Vytvořit individuální lekci....."

- v následném okně vyberte kurz, do kterého chcete výuku zapsat a stiskněte "Přenést vybrané údaje"

- v dalším okně vyplňte datum, vyučujícího a počet hodin výuky. Program nabízí počet hodin, který dotyčnému chybí ke splnění výuky předmětu.

- v záložce "Osnovy..."stiskněte "Upravit" a vyplňte, jaká části výuky - kapitoly - budou předmětem lekce. Program nabízí zaškrtnuté ty kapitoly, které nemá student splněné.

- po uložení záznamu lekce se do osobních složek studenta zapíše účast, předmět a rozsah (splněné kapitoly) absolvované výuky. Ve sloupci "Lekce" lze po stisknutí ... zjistit, jaké lekce výuky student absolvoval.


40
41
42
43


Poznámka:

Dokumentace pro záznam teoretické výuky pilota ULL podle směrnice UL-3 má tabulku připravenou na záznam maximálně 4 lekcí pro výuku jednoho předmětu, takže je potřeba odučit konkrétní předmět v maximálně čtyřech lekcích.

Modul "Letecká škola" na Flight Office ONLINE - výcvikové složky studentů letecké školy, editace a synchronizace záznamů se základním programem

Na Flight Office ONLINE je v levém sloupci dole nabídka "Škola". Tato nabídka se zobrazí, pokud v programu v "Soubor - Nastavení - Flight Office ONLINE" v části "Zobrazit na webu" zaškrtnete "Školu".

Výcvikové složky (karty jednotlivých výcviků) se na ONLINE přesunou a případně se jejich seznam aktualizuje v rámci odesílání dat na ONLINE.

Na ONLINE se zobrazí všechny aktivní (tzn. neuzavřené) složky studentů letecké školy. Instruktorům zavedeným v letecké škole se zobrazují všechny aktivní složky, zúčastněným studentům pouze ty jejich. Studenti nemohou editovat záznamy.

Instruktoři mohou editovat a doplňovat letové záznamy do osobních složek výcviku přes Flight Office ONLINE. Tyto záznamy se synchronizují se záznamy v programu.

Synchronizaci lze v programu kdykoliv spustit ručně tlačítkem "Synchronizovat s FOO" v horní liště agendy "Osobní složky".

Pokud si na záložce "Soubor" v nabídce "Nastavení - Individuální nastavení - Ostatní" zaškrtnete v poli "Letecká škola" možnost "Nabízet synchronizaci s FOO při otevření osobní složky", nabídne se provedení synchronizace při otevření výcvikové složky, pokud od poslední uběhlo více než 10 minut. Synchronizaci záznamů zapsaných do osobní složky v základním programu musíte provést buď ručně po uložení složky (doporučeno), nebo se synchronizaze nabídne při příštím otevření složky po uplynutí více než 10 minut od poslední synchronizace.

V případě potřeby prosím použijte pro získání dalších informací níže uvedené kontakty:

Mobilní telefon 602 760 578 nebo e-mail flightoffice@airjihlava.cz