Air Jihlava Service

Popis programu, návody, nápověda - Konta

Konta

jsou částí programu, která umožňuje evidovat karty lidí, letadel, organizací a ostatních. Na každé kartě je možné velice podrobné zadání všech potřebných informací od základních údajů přes nálety a individuální sazby až po volná pole pro potřebné poznámky. Založení potřebných kont pilotů a letadel je nezbytností pro vedení evidence hlavních knih. Na konta se také odkazuje při každém finančním pohybu apod., protože na každé kartě jsou uvedeny informace potřebné k placení výdajů i přijímání odměn.

Všechny druhy kont mají kolonky pro datum založení konta a datum jeho ukončení. Pokud tato pole vyplníte příslušnými daty, bude se konto zobrazovat v seznamu kont v časových obdobích, do kterých datem založení /ukončení zasahuje.

Konto, na které se odkazuje jakýkoliv záznam v evidenci, nelze smazat, lze ho však ukončit např. k 31.12.2014, takže se nebude v tomto případě počínaje obdobím 2015 zobrazovat. Pod stejným indexem si můžete založit konto pro jiného uživatele. Znamená to také, že uzavřené konto můžete v budoucnosti odstraněním data ukončení "oživit".

 

Konta lidí

Každá karta obsahuje možnost vložení rozsáhlých informací, z nichž některé zasahují do mnoha dalších funkcí programu. Každá karta obsahuje hlavičku s několika nejdůležitějšími údaji. Všechny další údaje jsou členěné do záložek podle typu (a dále do polí podle bližších specifikací).

Povinné údaje, které musí být vyplněny, aby program povolil založení konta:

- index - číslo přiřazené osobě, vybírá se automaticky nejnižší možné, lze jej libovolně měnit, více osob může mít stejný index. Slouží k rychlejšímu vyhledávání osob např. při přidávání pilotů při evidenci letu.

- příjmení - doplňte.

Tyto dva údaje stačí k tomu, aby se karta uložila a člověk byl zaevidován, ale pro další pohyby je obvykle následně potřeba vyplnit i další údaje (uživatel sám vidí, které bude potřebovat, podle způsobu používání programu).

 

Další údaje (nepovinné pro založení konta):

            Hlavička

- jméno - doplňte.

- titul - doplňte.

- příznak "Nepodléhá kontrole stavu konta" - při zaškrtnutí příznaku program nebude upozorňovat na záporný stav konta osoby.

- příznak "Nepodléhá kontrole kvalifikací" - při zaškrtnutí příznaku program nebude upozorňovat na propadlé kvalifikace.

záložka "Základní údaje" - eviduje osobní údaje, vyplňte dle potřeby.

- identifikace - vyplňte dle potřeby.

- kontakt  - vyplňte dle potřeby. Na zadaný email je možné přímo z programu posílat emailové zprávy - buď přímo z karty člověka tomuto konkrétnímu, nebo lze ze seznamu lidí vyfiltrovat požadované příjemce. Pro všechny příjemce bude zvolen a odeslán stejný text (např. oznámení o konání nějaké akce) nebo každému aktuální stav jeho konta.

- zavedení a ukončení - vyplňte dle potřeby datum, kdy bylo konto zavedeno a datum, kdy bude uzavřeno. Možné doložit vložením dokladu.

- zaměstnání - vyplňte dle potřeby. Nepovinné.

- bydliště - vyplňte dle potřeby. Nepovinné.

- heslo - při používání funkce "Víceuživatelský přístup" je možné uživateli přiřadit heslo, pod kterým se může přihlásit do programu. V "Nastavení - Správa uživatelů" je pak možné uživatelům s heslem přiřadit práva (od pouze možnosti sledovat stav vlastního konta až po kompletní editaci celého programu).

záložka "Konto" - eviduje finanční stav a pracovní povinnost.

- počáteční stav - počáteční stav finančního konta dotyčného (např. při přechodu z jiného používaného programu) na začátku prvního založeného období.

- aktuální stav - dopočítává program s použitím počátečního stavu, plateb za provedené lety a pohybů z dalších evidencí a to po spuštění aktualizace financí z nabídky karet osob nebo přímo na kartě.

- příznak "Platí zálohově" - pokud zaškrtnete, bude zápis do letové knihy tohoto člověka přednastaven označením tak, že bude evidován jako doklad použitý pro výpočet zdanění letů poskytnutých členům klubu a započítaných do zdanění DPH (znamená, že tento člověk platí svojí letovou činnost skládáním záloh na výcvik). Pokud není zaškrtnuto, znamená to, že dotyčný hradí lety daňovým dokladem a poskytnutý let je označen tak, že není zařazen k dodatečnému zdanění DPH.

- typy evidence - umožňuje přidávat druhy evidencí a následně je vybírat zaškrtnutím checkboxu u jednotlivých osob. Každá osoba může mít zaškrtnuto více evidencí.

- příznak "Evidován" - zaškrtávám a nezaškrtáváním tohoto příznaku lze osoby rozdělit na dvě skupiny (např. člen/nečlen klubu) a následně např. poslat vzkaz pouze těm se zaškrtnutým příznakem.

- pracovní povinnost - zaznamenává, kolik brigádnických hodin si evidovaná osoba musí odpracovat, kolik zbývá atd.

 •  osobní sazba - vyberte ze seznamu sazeb vytvořených v číselnících, podle které sazby se mají vypočítávat odměny atd.
 •  roční povinnost - zobrazí podle sazby, kolik hodin má osoba povinnost ročně odpracovat.
 • odpracovat, odpracováno, proplatit, dluh - zobrazuje požadovaný a odpracovaný počet brigádnických hodin za období, hodiny navíc k proplacení a dluh hodin z předchozího období.

záložka "Sazby" -  umožňuje výběr a zadávání sazeb za konkrétní činnosti evidovaného a směrování plateb na jednotlivé účty.

- letová sazba - umožní zanést na kartu druh sazby, za kterou bude dotyčný létat. Tento druh sazby se bude nabízet na při zápisu letu tohoto člena do knihy.

- lety platí - zde je nutno vložit konto, ze kterého budou hrazeny lety majitele tohoto zakládaného konta. Ve většině případů se doplňuje konto majitele editovaného konta, ale umožňuje také například v ostatních kontech založit jedno konto (např. pro účastníky komerčního výcviku na letounech), ze kterého budou v případě jeho zapsání do této kolonky strhávány částky za prolétané hodiny zapsané do motorové nebo plachtařské knihy.

- sazby para - možnost nastavit člověku typ sazby pro provádění seskoků evidovaných v knize para. Vyberte zaškrtnutím, zda chcete používat některou z letových sazeb nebo ceník seskoků, poté vyberte konkrétní sazbu/ceník z nabídky.

- odměna instruktora/vlekaře… atd. - umožňuje zvolení jednotlivých kont, na která se mají posílat platby za konkrétní letecké práce (Na konto - peníze půjdou na konto tohoto pilota, pokud byl v letadle zvolen jako 1. nebo 2. pilota; Na konto letadla - odměna pro pilota půjde na konto použitého stroje).

 

- letové sazby pro konkrétní letadla - umožňuje pro člověka zadat konkrétní sazbu na konkrétní letadlo. Pokud si v číselnících v sazbách vytvoříte časově omezenou sazbu pro toto letadlo a vyplníte ji, při zadání sem se pak sazba automaticky vyplní. Příklad: Konkrétní pilot AB si objedná 20 hodin na letadle OK-XYZ za cenu 4000,-Kč za hodinu s datem platnosti 6 měsíců. Na kartě letadla OK-XYZ vytvoříme sazbu např. s názvem "Balíček AB" s cenou 4000,-Kč. V ostatních kontech vytvoříme konto "Balíček AB", na které převedeme/vložíme 80.000,-Kč. Na kontě pilota v záložce "Sazby" přidáme "Sazbu pro konkrétní letadlo" s parametry "Imatrikulace = OK-XYZ, Sazba = Balíček AB", Datum do = např. 31. 11. 2014". Ostatní položky se vyplní podle použité sazby. Pokud dotyčný použije letadlo, na kterém má předplacený balíček, bude použita sazba balíčku. Zároveň program hlídá datum platnosti balíčku a stav čerpání konta hradícího objednaný balíček letů.

záložka "Kvalifikace" - eviduje pilotovy kvalifikace.

- průkazy způsobilosti a kvalifikace - umožňuje vkládat typy průkazů z číselníku a doplnit je číslem a datem platnosti. Při přidávání průkazu se otevře okno obsahující:

 • typ průkazu - vyplňte.
 • číslo průkazu - vyplňte.
 • platnost - vepište datum nebo vložte z nabízeného kalendáře. Program vás upozorní, když platnost vyprší (pokud není zaškrtnut příznak "Nepodléhá kontrole kvalifikací").
 • poznámka - možnost textové poznámky.
 • kvalifikace - k zadávanému průkazu je možné přidat potřebný počet kvalifikací s ním souvisejících. Při přidávání kvalifikace se otevře okno obsahující:
 • typ kvalifikace - vyberte z nabízených možností. Typy kvalifikace lze vytvořit v "Číselníky - Lidé - Kvalifikace".
 • platnost do data - pokud zaškrtnete příznak před kolonkou, bude tato kvalifikace časově omezená, pokud nezaškrtnete, bude považována za kvalifikaci s neomezenou platností. Do kolonky vepište datum nebo jej vyplňte pomocí nabízeného kalendáře.
 • poznámka - možnost textové poznámky.
 • omezení práv - lze editovat v číselnících při zakládání kvalifikace. Možnost používání kvalifikace lze omezit počtem vykonaných letů - podle PART-FCL kromě obvyklé datumově omezené kvalifikace je možné zadat i takovou, která může (ale nemusí) být bez časového omezení, ale jsou omezena práva jejího užívání (např. vlekař kluzáků - omezení práva užívat kvalifikaci, pokud pilot nevykonal 5 vleků kluzáků za posledních 24 měsíců).

- ostatní zařazení a kvalifikace mimo průkaz -  umožňuje vkládat další kvalifikace, které nejsou přiřazeny k žádnému pilotnímu průkazu. Při přidávání kvalifikace se otevře okno obsahující:

 • typ kvalifikace - vyberte z nabízených možností. Typy kvalifikace lze vytvořit v "Číselníky - Lidé - Kvalifikace".
 • platnost do data - pokud zaškrtnete příznak před kolonkou, bude tato kvalifikace časově omezená, pokud nezaškrtnete, bude považována za kvalifikaci s neomezenou platností. Do kolonky vepište datum nebo jej vyplňte pomocí nabízeného kalendáře.
 • poznámka - možnost textové poznámky.
 • omezení práv - lze editovat v číselnících při zakládání kvalifikace. Možnost používání kvalifikace lze omezit počtem vykonaných letů - podle PART-FCL kromě obvyklé datumově omezené kvalifikace je možné zadat i takovou, která může (ale nemusí) být bez časového omezení, ale jsou omezena práva jejího užívání (např. vlekař kluzáků - omezení práva užívat kvalifikaci, pokud pilot nevykonal 5 vleků kluzáků za posledních 24 měsíců).

  - zařazení v odbornosti - členění osob podle činností, které se věnují (např. pro aerokluby - motorář, plachtař apod.) Vyberte z nabízených možností. Typy odborností lze vytvořit v "Číselníky - Lidé - Odbornosti".

záložka "Nálet" - pokud vkládáte nového člověka s nulovým náletem, tak nemusíte vyplňovat. Údaje náletů se automaticky doplňují spuštěním "aktualizace náletů" v nabídce kont osob. Při přidávání náletu se otevře následující:

- druh letadla - vyberte z nabídky. Druhy letadel lze založit v "Číselníky - Letadla - Druhy letadel"

- sólo - tento čas je automaticky spočítán na základě náletu na jednotlivých typech. Můžete zadat počet přistání.

- druhý pilot - tento čas je automaticky spočítán na základě náletu na jednotlivých typech. Můžete zadat počet přistání.

- dvojí - tento čas je automaticky spočítán na základě náletu na jednotlivých typech.

- přistání- můžete zadat počet přistání.

- celkem - zobrazuje vypočítaný čas celkové náletu pilota na konkrétním druhu letadla.

- nálet na jednotlivých typech letadel - umožňuje editovat, kolik pilot nalétal s kterým strojem. Při přidávání nového se objeví okno obsahující:

 • typ letadla - vyberte. Typ letadla lze založit v "Číselníky-Letadla-Typy letadel"
 • čas sólo - zadejte sólo čas nalétaný pilotem na tomto stroji.
 • čas jako druhý pilot -  zadejte čas nalétaný pilotem v pozici druhého pilota na tomto stroji.
 • čas ve dvojím - zadejte čas nalétaný pilotem tímto způsobem na zadávaném stroji.
 • datum posledního startu - zadejte přes klávesnici nebo výběrem z kalendáře.
 • instruktor - zadejte počet přistání a nalétaných hodin na tomto stroji.
 • přístroje - zadejte počet přistání a nalétaných hodin na tomto stroji.
 • akrobacie - zadejte počet přistání a nalétaných hodin na tomto stroji.
 • IFR - zadejte počet přistání a nalétaných hodin na tomto stroji.
 • v noci - zadejte počet přistání a nalétaných hodin na tomto stroji.

- rozpis náletů na jednotlivých letounech - ukazuje nálet pilota na jednotlivých konkrétních letounech podle zápisů v hlavních knihách.

záložka "Ostatní"

- para - výběrem ze seznamu vedle kolonky "Padák" lze zadat typ padáku používaný pilotem (typy padáku se zakládají v číselnících). Pokud byl vyplněn člověku u seskoku, ale ještě ne na kartě, automaticky se předvyplní tam. Nepovinný údaj.

záložka "Přiřazená konta"

- přiřazená konta - do tohoto seznamu je možné přidat jakákoliv ostatní konta, ke kterým má držitel konta nějaký vztah. Přiřazením konta se zobrazí jeho základní parametry. Při individuálním přihlášení držitele konta do Flight Office nebo při přihlášení do Flight Office ONLINE má držitel konta možnost zjistit informace nejen o svém základním kontě, ale jsou mu zpřístupněny i údaje o všech přiřazených kontech. Příklady použití:

 • přiřazení konta člověka - např. rodinného příslušníka, kterému hradí létání
 • přiřazení konta letadla - získá informace např. o letadle, kterého je vlastníkem
 • přiřazení konta organizace - přehled o stavu konta firmy, ze které si dotyčný platí létání
 • přiřazení ostatního konta - přehled např. o stavu konta, které hradí jeho zakoupený balíček hodin

 

- záložka "Poznámka" - umožňuje vložení libovolné textové poznámky jako do Poznámkového bloku.

záložka "Flight Office Online" - umožňuje nastavení přístupu na ONLINE. Zaškrtnutím příznaku "Umožnit přístup" a zapsánímpřihlašovacího jména uživateli povolíte zobrazování ONLINE. Zaškrtnutím příznak "Administrace kalendáře" povolíte úpravy kalendáře - dotyční může zadávat rezervace i za další evidované lidi, potvrzovat rezervace ostatním uživatelům apod.

záložka "Přílohy" - zobrazuje soubory jakéhokoli formátu přiložené ke kartě osoby pomocí volby "Přiložit soubor" na horní liště. Tyto soubory nejsou přenášeny na ONLINE, ale jsou součástí zálohovacího souboru.

Tisk- umožňuje vytvořit výstup z databází v podobě pro tisk, a to konkrétně těmito způsoby:

- Stav kont - připraví k tisku soupis finančního stavu zobrazených (vyfiltrovaných) kont.

- Adresní štítky - připraví k tisku soupis všech lidí a jejich adres.

- Karty lidí - připraví k tisku kartu člověka, který je zrovna v seznamu označený.

- Přehled náletů - připraví k tisku jmenný přehled náletů v období, jehož volba se zobrazí po zvolení tohoto typu tisku.

- Přehled průkazů a kvalifikací - připraví k tisku jmenný přehled průkazů a kvalifikací zobrazených (vyfiltrovaných) osob včetně vyznačení platnosti.

- Pracovní povinnost - připraví k tisku jmenný seznam hodin, které mají být/byly atd. odpracovány.

- Aktivita kont - detailní - nabídne výběr data a následně z vybraného období připraví k tisku detailní časový výpis aktivity konta všech evidovaných lidí.

- Aktivita - detailní - na šířku - nabídne výběr data a následně z vybraného období připraví k tisku detailní časový výpis aktivity konta všech evidovaných lidí ve formátu na šířku.

- Aktivita kont - souhrn - nabídne výběr data a následně z vybraného období připraví k tisku souhrn pohybů na kontech (pouze soupis lidí a u každého počáteční a aktuální stavy kont a výdaje/příjmy).

Filtry - ikona "Filtr" na horním panelu (vedle Tisku) umožnuje filtrování zobrazených karet lidí podle dostupných údajů. Pokud na ikonku kliknete, objeví se soupis příznaků, jejichž zaškrtnutí způsobí zobrazení pouze kont s odpovídajícími údaji. Pokaždé, když zaškrtnete příznak, můžete ze seznamu vedle něj vybrat konkrétní údaj (např.: příznak "Kvalifikace, údaje "ICAO English Level 5). Pokud vedle vybraného údaje zaškrtnete navíc příznak "Negace", objeví se naopak konta, která danou vlastnost nemají. Pokud je nějaký filtr používán, ikonka filtru zčervená.

Aktivita konta - umožňuje detailní zobrazení finančních pohybů na kontech jednotlivých osob. Jedná se pouze o přehled, který nelze editovat.

- datum od/do - po zvolení časového období ukáže pouze záznamy z něj.

- příznak "Zahrnovat nulové položky" - ukáže i záznamy, kde došlo k přenosu nulové částky.

- příznak "Pouze nevyfakturované" - ukáže pouze záznamy, na které ještě nebyla vystavena faktura.

- fakturovat - vypíše fakturu na vybrané finanční aktivity.(viz. nápověda Finanční evidence)

- pole "Finanční pohyby" - zobrazuje výdaje/příjmy vyplývající z různých dokladů z finanční evidence.

- pole "Skladové pohyby" - zobrazuje platby/příjmy vyplývající ze skladové evidence.

- pole "Lety" - zobrazuje výdaje/příjmy vyplývající z letů zadaných do některé z hlavních knih.

- pole "Seskoky" - zobrazuje výdaje/příjmy vyplývající ze seskoků zadaných do Knihy para.

Zápisník - vytvoří sestavu letového zápisníku označeného konta. Je možné si zvolit sestavu zápisníku detailní nebo kumulovanou (lety provedené v jeden den v jednom místě shrne do stejného řádku) podle pravidel platných pro vedení zápisníku letů dle JAR.

 E-mail - na adresu napsanou v položce e-mail na kartě osoby je možné přímo z programu posílat lidem vybraným ze seznamu (program nabízí filtry, které pomohou s výběrem) zprávu a to pro všechny stejný text (např. oznámení o konání nějaké akce) nebo každému aktuální stav jeho konta (aktivita konta, zápisník pilota, kvalifikace). Při odesílání lze vybrat ze dvou voleb:

- text s přílohami - kromě textu pošle i vybrané přílohy, které jsou pro každou osobu jiné - program tedy vytvoří zprávu pro každého jinou a každý dostane pouze své údaje.

- text bez příloh - pošle pouze zadaný text a to všem osobám stejnou zprávu

Přílohy vyberte zaškrtnutím příznaků (např. aktivita konta nebo průkazy a kvalifikace).

Pro vybrané přílohy zvolte vedle soupisu příznaků data, ze kterých mají aktivity kont/zápisníky pilotů použité.

Text i předmět je libovolný. Předmět lze změnit až po odškrtnutí příznaku "Použít výchozí", jinak je automaticky zadán výchozí předmět.

Konta letadel

Každá karta obsahuje možnost vložení rozsáhlých informací, z nichž některé zasahují do mnoha dalších funkcí programu. Každá karta obsahuje hlavičku s několika nejdůležitějšími údaji. Všechny další údaje jsou členěné do záložek podle typu (a dále do polí podle bližších specifikací).

Povinné údaje, které musí být vyplněny, aby program povolil založení konta:

- imatrikulace - (složí zároveň jako index), zadejte poznávací značku letadla.

- typ - doplnit typ ze založeného číselníku typů (lze založit kliknutím na ikonku vedle kolonky "Typ" nebo přes "Číselníky - Typy letadel"). Při zakládání typu se zadává název typu, vybírá se druh ze seznamu založených číselníků druhů, počet motorů a rozhoduje se, zda má program sledovat cykly typu).

 

Tyto dva údaje stačí k tomu, aby se karta uložila a letadlo bylo zaevidováno, ale pro další pohyby je obvykle následně potřeba vyplnit i další údaje (uživatel sám vidí, které bude potřebovat, podle způsobu používání programu).

Další údaje (nepovinné pro založení konta):

            Hlavička

- upřesnění typu - slouží k zápisu bližšího technického typu letadla (do typu letadla se nezadává tak konkrétně, protože by se pilotovi v náletech kumulovaly různé typy letadel, i když se jedná o ten stejný). Např. do typu napíšu Cessna 152, do upřesnění F172J.

- příznak "Nepodléhá kontrole stavu konta" - při zaškrtnutí příznaku program nebude upozorňovat na záporný stav konta letadla.

- příznak "Nepodléhá kontrole limitů" - při zaškrtnutí příznaku program nebude upozorňovat na propadlé limity.

záložka "Základní údaje" -  podle potřeby doplnit údaje o letadle.

- pronajímatel - vložit, pokud je letadlo pronajaté (není povinné)

- druh pronájmu - umožní vložit druh pronájmu (je součástí zápisu pronajímatele a přednastavený druh se nabízí přednostně při zápisu do letové knihy), tzn. např. u letadla v majetku AeČR si založíte u pronajímatele "AeČR" druhy pronájmu třeba "Z-142,42 základní" (ten vložíte do karty letadla, pokud létáte většinou sport) a "Z-142,42 komerce" (ten by bylo možné zaměnit v zápisu do letové knihy, pokud byste letěli komerci).

- vztah k letadlu - z nabídky vyberte, jaký je váš smluvní vztah k letadlu.

- aktualizace vlastní dokumentace - odškrtněte, pokud nemá být prováděna (v případě vztahů majitel a nájemce zaškrtnuto automaticky a zaškrtnutí nelze zrušit).

- zavedení a ukončení - data začátku a konce působení letadla pro vaše potřeby.

majitel, provozovatel, servis - lze vyplnit potřebné údaje

-  příznak "Komu odeslat zprávu z CAMO"  - zaškrtněte, komu se má posílat (zpráva z CAMO = informace poslaná vybraným subjektům zobrazující výsledky kontroly limity provedené po stisku tlačítka "Agregáty" v evidenci letadel).

počáteční stav - zanesete počáteční stav financí na kontě letadla, pokud nějaký je.

aktuální stav - zobrazuje aktuální finanční stav konta letadla.

konto úhrad - zde máte možnost zadat poznávací značku (index) letadla, které právě zakládáte - pak se budou platby za lety tímto letadlem přesouvat na konto tohoto letadla. Máte také možnost založit si v ostatních kontech např. konto "Rezervní fond kluzáků", index tohoto konta zadat na toto místo u všech karet kluzáků a pak se budou platby za lety přesouvat na tento fond. Záleží na vašem způsobu evidence těchto pohybů.

- provozní poplatky - zadejte konto, ze kterého se budou hradit provozní poplatky (mimo jiné např. pobyt v CTR).

- výrobní čísla - draku, motoru, vrtule. Slouží jako údaje do sestavy předávacího protokolu.

- výrobní čísla - druhý motor, pravé křídlo" - vyplňte dle potřeby, nepovinné.

- poznámka k výrobním číslům - prostor pro textovou poznámku k uvedenému.

Flight Office Online - zaškrtnutím příznaku "Dostupný pro rezervace" se letadlo bude ukazovat na ONLINE jako rezervovatelné.

sledovat cykly - příznak umožňující volbu sledování počtu nastartování turbínových motorů. Tato volba zpřístupní zadání počtu cyklů v záznamu o letu v motorové knize. Do kolonky "Počet cyklů", která se nachází těsně pod kolonkou "Počet přistání", se předvyplní zadaný počet přistání a údaj lze následně opravit podle skutečnosti

záložka "Sazby" - umožňuje zadat konkrétní částky za letovou hodinu, start, naviják, motorovou hodinu a koeficient podílu vlekaře u aerovleku ke konkrétním typům sazeb podle číselníků typů sazeb. Vyplnit můžete pouze ty částky, za které se u vás platí.

- letové sazby - možnost zadat jednotlivé druhy sazeb a přiřadit je k letadlu. Program podle nich následně vypočítává cenu jednotlivých letů. Každá sazba umožňuje velice variabilní nastavení. Při zadávání sazby se otevře okno obsahující:

 • typ sazby - název sazby
 • základní částky, Instruktor, Odměny, Examinátor - vyplnit podle individuálních potřeb firmy
 • poznámka - možnost textové poznámky

- para ceník - pro výsadková letadla je možné použít samostatné para sazby, které jsou popsány hodnotami potřebnými pro výpočet ceny této práce. Při zadávání nového se otevře okno obsahující:

 • typ sazby - výběr z předem vytvořených sazeb
 • podíl pilota při výsadku - procentuální podíl
 • provozní poplatek para - vybrat
 • ceny podle výšek - lze vytvořit ceník podle výšky výsadku a ten následně používat
 • poznámka - zadání textové poznámky

záložka "Letištní poplatky" - zadání poplatků placených za jednotlivé služby na konkrétním letišti.

- letiště - výběr letiště z nabízených dříve použitých možností (případně jeho vytvoření).

- za minutu v CTR/plné a letmé přistání/průlet - výše poplatku za zmíněné úkony

- poznámka - zadání textové poznámky

záložka "Akrobacie" - umožňuje evidovat základní parametry pro evidenci akrobatických letů a koeficienty pro výpočty navýšení náletů motoru a vrtule při akrobatickém provozu.

- koeficient navýšení času pro akrobacii - motor

 • platnost koeficientu - od/do"
 • koeficient - hodnota v % (např. 30)
 • z akrobacie - pokud je zaškrtnuto, počítá se navýšení z čisté doby akrobacie, pokud není zaškrtnuto, počítá se navýšení z celé doby letu.

- koeficient navýšení času pro akrobacii - vrtule

 • platnost koeficientu - od/do
 • koeficient - hodnota v % (např. 30)
 • z akrobacie - pokud je zaškrtnuto, počítá se navýšení z čisté doby akrobacie, pokud není zaškrtnuto, počítá se navýšení z celé doby letu.

záložka "Počáteční stavy" - zadání náletu letadlových celků k datu zavedení letadla do programu. Přehled počátečních náletů letadla - vložíte název náletu (např. "DR od GO"), pořadí záznamu, typ údaje (hodiny, starty), počáteční hodnota (stav k počátku období), zařazení podle přednastavených hodnot. Zaškrtnutí "Násobit akro koeficientem" se provádí u údajů, u kterých se k času akrobacie připočítává navýšení (jedná se o údaje motoru a vrtule u letadel létajících akrobacii). Údaj "zobrazit v deníku" určuje, který hodinový a startový údaj se bude zobrazovat v palubním deníku letounu (označte pouze jeden hodinový a jeden startový údaj).

záložka "Agregáty, servis, omezení" - umožňuje zadávat datumově, startově a hodinově omezené údaje o letadle (agregáty, prohlídky, platnosti dokladů atd.), jejichž platnost je možné kontrolovat na kartě letadla stisknutím tlačítka kontrola (propadlé se vysvítí červeně) nebo tlačítkem agregáty v okně seznamu letadel. Při přidávání se otevře nové okno obsahující:

 

- název omezení

- zařazení - čeho se omezení týká.

- příznak "Provedeno" - pokud jej zaškrtnete, bude limit považován za vyřešený, zešedne a program jej bude evidovat pouze jako archivní záznam.

- datum zadání/provedení - zadejte.

- agregát - vyplňte informace o omezovaném agregátu.

- omezení - datum, počet přistání, hodin nebo cyklů, kdy se musí omezení vyřešit (např. prohlídka stroje apod.).

- upozornit v předstihu - je možné nastavit, jak dlouho před začátkem platnosti upozornění na něj má program uživatele upozornit.

záložka "Spotřeba" - hodnoty pro výpočty odvodu spotřební daně ve skladové evidenci.

- typ zásoby - např. olej a palivo.

- množství - kolik se konkrétní zásoby na stroj v uvedeném roce použilo.

- průměrná spotřeba - používá se pro další výpočty

záložka "Nálet" - přehled nalétaných hodin za každý rok provozu letadla.

záložka "Flight Office ONLINE" - nastavení zobrazení letadla na Vašem ONLINE - zaškrtnutím příznaků zvolíte, zda bude možné letadlo rezerovat na ONLINE pro lety a zda bude letadlo viditelné pro ostatní organizace.

záložka "Přílohy" - umožňuje přidávání libovolných souborů.

Další možnosti správy a výstupů z konta letadla:

Aktivita konta - umožňuje detailní zobrazení finančních pohybů na kontech jednotlivých osob. Jedná se pouze o přehled, který nelze editovat.

- datum od/do - po zvolení časového období ukáže pouze záznamy z něj.

- příznak "Zahrnovat nulové položky" - ukáže i záznamy, kde došlo k přenosu nulové částky.

- příznak "Pouze nevyfakturované" - ukáže pouze záznamy, na které ještě nebyla vystavena faktura.

- fakturovat - vypíše fakturu na vybrané finanční aktivity. (vypisování faktury)

- finanční pohyby - zobrazuje výdaje/příjmy vyplývající z různých dokladů z finanční evidence.

- skladové pohyby - zobrazuje platby/příjmy vyplývající ze skladové evidence.

- lety - zobrazuje výdaje/příjmy vyplývající z letů zadaných do některé z hlavních knih.

- seskoky - zobrazuje výdaje/příjmy vyplývající ze seskoků zadaných do Knihy para.

Palubní deník - vytvoří sestavu palubního deníku vybraného letadla.

Knihy letadla - vytvoří sestavu vybrané knihy vybraného letadla, (na výběr je draková, motorová a vrtulová kniha, dále rozšířená možnost knihy např. jen motorové knihy pravého motoru.)

Agregáty - umožní kontrolu zadaných agregátů letadel s možností individuálního nastavení tolerancí kontroly. Pokud nenastavíte vlastní tolerance, je použita tolerance nastavená u jednotlivých agregátů na kartě letadel.

Palivové příplatky - funkce umožňující operativně reagovat na výkyvy v ceně paliva a jednoduchým způsobem korigovat hodinovou sazbu na kartách letadel o palivový příplatek (případně i slevu) bez potřeby editovat jednotlivé sazby.

Postup pro nastavení palivové korekce ceny je následující:

- v nabídce "Číselníky - Letové sazby" odstraňte příznak "Používat palivový příplatek" u letových sazeb, kde přepočet nechcete aplikovat nebo jeho použití nemá smysl (např. sazba "Zadarmo" s nulami, sazba "Suché letadlo" apod.).

- vyberte (vyfiltrujte, označte) karty letadel, u kterých chcete připočítat do ceny palivový příplatek. Vybrat můžete například letadla, která létají na druh benzínu, u kterého chcete korigovat cenu.

- zkontrolujte si, že na kartách letadel je na záložce "Spotřeba" v pravé části zadán údaj "Tabulková (normovaná) spotřeba", který se na výpočet příplatku používá.

- v horní nabídce stiskněte ikonu "Palivové příplatky"

- objeví se dialog, ve kterém se zobrazí seznam vybraných letadel, a kde můžete zadat výši korekce (cenu navýšení) na jednotku spotřeby letadla - obvykle na 1 litr. Cenu zadejte včetně DPH (např. 5,50 Kč/litr).

- stisknutím "OK" spustíte přepočet, který vynásobí vámi zadanou hodnotu navýšení tabulkovou spotřebou a výslednou částku přičte na všech sazbách k ceně "Za letovou hodinu".

- jednotková hodnota a celková výše příplatku se zobrazí jako samostatné sloupce na kartě letadla v záložce "Sazby" (sloupec je vložen jako poslední vpravo, pokud ho chcete vidět po otevření záložky, musíte si ho přesunout doleva a kartu uložit - nastavení pořadí sloupců se ukládá individuálně u každého letadla). 

- na kartě sazby, kde je započítán palivový příplatek, se u položky ceny "Za letovou hodinu" zobrazí jako upozornění symbol benzínového stojanu.

- tento postup můžete opakovat pro různá letadla a nastavovat různé hodnoty příplatku podle druhu paliva.

- pokud u vybraných letadel zavádíte novou výši příplatku, je při výpočtu nejprve odečtena stará hodnota a následně přičtena nově zvolená.

- pokud chcete příplatky zrušit, zadejte pro výpočet nulovou hodnotu, po provedení výpočtu zmizí v sazbách symbol stojanu.

- hodnota palivové korekce může být i záporné číslo, v takovém případě výpočet položky ceny "Za letovou hodinu" na jednotlivých sazbách sníží.

 

Export pro pronajímatele - pronajímateli je možné odeslat výstupy ze záznamů letadla.

Export pro CAMO/servis - v "Konta - Organizace" si vytvořte firmu, která vám poskytuje služby CAMO. Na kartě této firmy v části "Emaily" vyplňte kontaktní email pro firmu ("Hlavní") a pokud má, tak i adresu pro zasílání údajů - "CAMO". Pokud není email v kolonce CAMO vyplněn, použije program email z kolonky "Hlavní". Na kartě letadel v základních údajích doplňte v části "Majitel, provozovatel, servis" do kolonky CAMO příslušnou firmu. Toto proveďte u všech letadel spadajících pod vaše CAMO. Vyfiltrujte letadla, která patří pod vaši CAMO organizaci (tento filtr si můžete uložit jako pohled s příslušným názvem a v budoucnu si výběr kdykoliv zvolit) stiskněte tlačítko export pro CAMO/servis a zvolte odeslat mailem. Po volbě období rozhodněte, zda odešlete mailovým klientem nebo přes SMTP. Pak program vytvoří mail do CAMO organizace, který bude obsahovat data letů vybraných letadel a připravený text, jehož znění si můžete upravit v "Nástroje a nastavení - Možnosti - Texty emailů" Každé další odesílání bude vyžadovat pouze volbu filtru (pohledu) pro příslušné CAMO a stisk tlačítka export pro servis/CAMO.

 

Tisk - umožňuje vytvořit výstup z databází v podobě pro tisk, a to konkrétně těmito způsoby:

- Aktivita kont - detailní - nabídne výběr data a následně z vybraného období připraví k tisku detailní časový výpis aktivity konta všech evidovaných letadel.

- Aktivita - detailní - na šířku - nabídne výběr data a následně z vybraného období připraví k tisku detailní časový výpis aktivity konta všech evidovaných letadel ve formátu na šířku.

- Aktivita kont - souhrn - nabídne výběr data a následně z vybraného období připraví k tisku souhrn pohybů na kontech (pouze soupis letadel a u každého počáteční a aktuální stavy kont a výdaje/příjmy).

- Odvod nájmu - připraví k tisku přehled pro odvod nájmu z pronajatých letounů pro jednotlivé organizace s detailním rozpisem.

- Odvod nájmu - souhrn - připraví k tisku přehled pro odvod nájmu z pronajatých letounů pro jednotlivé organizace pouze s cenou a DPH bez detailů.

 

 

Konta organizací

Každá karta obsahuje možnost vložení rozsáhlých informací, z nichž některé zasahují do mnoha dalších funkcí programu. Každá karta obsahuje hlavičku s několika nejdůležitějšími údaji. Všechny další údaje jsou členěné do záložek podle typu (a dále do polí podle bližších specifikací).

Minimálně jedna organizace by měla být založena již při začátcích práce s programem, a to organizace s názvem a údaji firmy, kterou jste zadali do místního nastavení. Toto konto totiž bude sloužit jako základní protiúčet pro finanční pohyby realizované v programu, pokud se nerozhodnete založit další strukturu ostatních kont, která budou pro tyto účely sloužit.Povinné údaje, které musí být vyplněny, aby program povolil založení konta:

- index - číslo přiřazené organizaci, vybírá se automaticky nejnižší možné, lze jej libovolně měnit, více organizací může mít stejný index. Slouží k rychlejšímu vyhledávání organizací např. při zadávání konta při vyplňování dokladů pro interní pohyby.

- název - doplňte.

Tyto dva údaje stačí k tomu, aby se karta uložila a organizace byla zaevidována, ale pro další pohyby je obvykle následně potřeba vyplnit i další údaje (uživatel sám vidí, které bude potřebovat, podle způsobu používání programu).

 

Další údaje (nepovinné pro založení konta):

Hlavička

- IČO, DIČ - vyplňte.

- příznak "Nepodléhá kontrole" -  program nekontroluje stav a nedává upozornění.

záložka "Základní údaje"

- kontakt, adresa - vyplní se podle potřeby.

- konto - údaje o finančním kontě organizace.

 • datum zavedení - vyplňte datum, kdy bylo konto založeno (vepište nebo doplňte pomocí nabízeného kalendáře).
 • datum ukončení - vyplňte datum, kdy bude konto ukončeno (vepište nebo doplňte pomocí nabízeného kalendáře).
 • počáteční stav - vyplňte stav konta v době založení.
 • aktuální stav - program sem doplní stav konta v současné době.

- emaily - vyplňte podle potřeby (na hlavní email je možné zasílat vzkazy apod.)

- poznámka - možnost textové poznámky.

- údaje k evidenci pohonných hmot

 • čísllo AW/AOC - číslo oprávnění na letecké práce nebo obchodní leteckou dopravu.
 • SEED ID - číslo oprávnění na nákup a prodej paliva bez spotřební daně

záložka "Přiřazená konta" - konta, ke kterým má organizace nějaký vztah, např. konto firmy, ze které je hrazeno létání. Přiřazením konta se zobrazí jeho základní parametry. Informace o všech těchto kontech jsou pak v rámci organizace zpřístupněny.

záložka "Flight Office ONLINE" - umožňuje nastavení přístupu a zobrazení organizace na ONLINE.

- přístup - zaškrtnutím kolonky se organizaci povolí přístup na ONLINE, je možné zvolit její přihlašovací jméno. Dále je možné povolit/zakázat zobrazení informací od provozovatele, zobrazená kalendáře a jeho administraci.

- příznak "Zobrazit letadla" - lze zvolit, v jakém vztahu má být organizace k letadlům, aby byly stroje na ONLINE zobrazené.

 


Další možnosti správy a výstupu z kont organizací:

Aktivita konta - umožňuje detailní zobrazení finančních pohybů na kontech jednotlivých organizací. Jedná se pouze o přehled, který nelze editovat.

- datum od/do - po zvolení časového období ukáže pouze záznamy z něj.

- příznak "Zahrnovat nulové položky" - ukáže i záznamy, kde došlo k přenosu nulové částky.

- příznak "Pouze nevyfakturované" - ukáže pouze záznamy, na které ještě nebyla vystavena faktura.

- fakturovat - vypíše fakturu na vybrané finanční aktivity. (vypisování faktury)

- finanční pohyby - zobrazuje výdaje/příjmy vyplývající z různých dokladů z finanční evidence.

- skladové pohyby - zobrazuje platby/příjmy vyplývající ze skladové evidence.

- lety - zobrazuje výdaje/příjmy vyplývající z letů zadaných do některé z hlavních knih.

- seskoky - zobrazuje výdaje/příjmy vyplývající ze seskoků zadaných do Knihy para.

 

Tisk - umožňuje vytvořit výstup z databází v podobě pro tisk, a to konkrétně těmito způsoby:

- Aktivita kont - detailní - nabídne výběr data a následně z vybraného období připraví k tisku detailní časový výpis aktivity konta všech evidovaných letadel.

- Aktivita - detailní - na šířku - nabídne výběr data a následně z vybraného období připraví k tisku detailní časový výpis aktivity konta všech evidovaných letadel ve formátu na šířku.

- Aktivita kont - souhrn - nabídne výběr data a následně z vybraného období připraví k tisku souhrn pohybů na kontech (pouze soupis letadel a u každého počáteční a aktuální stavy kont a výdaje/příjmy).

- Odvod nájmu - připraví k tisku přehled pro odvod nájmu z pronajatých letounů pro jednotlivé organizace s detailním rozpisem.

- Odvod nájmu - souhrn - připraví k tisku přehled pro odvod nájmu z pronajatých letounů pro jednotlivé organizace pouze s cenou a DPH bez detailů.

Konta ostatní

Umožňuje založit si další potřebná konta, např. pro používanou techniku, pořádané akce a libovolné ostatní potřeby. Je nutné vložit pouze index a jméno, zbytek údajů není povinný.

 

 

Doplňující technické informace k přílohám u kont:

Přílohy se ukládají do složky k databázím. V adresáři (typicky C:Program DataFlightOffice 2012DB  je podadresář FileStore. V něm další podadresáře dle jednotlivých agend FO. Pro zprávy ONLINE je to např. podadresář fooMessage. Do těchto podadresářů se kopírují soubory příloh. Ke kopírování dojde až při uložení záznamu ve Flight Office, ne hned při vložení přílohy. Soubory v tomto úložišti mají vygenerované "systémové" názvy a nejsou určeny, aby s nimi uživatelé jakkoliv manipulovali.

Pokud si chce uživatel prohlédnout soubor přiložený k záznamu Flight Office, musí to tak udělat přes Flight Office. Dvojklikem na přílohu nebo použitím kontextového menu. Flight Office vytvoří v Temp adresáři Windows kopii souboru přílohy s původním názvem souboru a s příznakem "Jen pro čtení" a spustí soubor.

Pokud by chtěl uživatel změnit obsah přiloženého souboru, musí zeditovat soubor ze svého disku, původní přílohu z Flight Office odstranit a vložit nový upravený soubor. Pokud by už původní soubor neměl, není problém přílohu z Flight Office přes schránku zkopírovat na disk.

 

V případě dalších nejasností prosím použijte pro získání informací níže uvedené kontakty:

 

Mobilní telefon 602 760 578

nebo

e-mail flightoffice@airjihlava.cz

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

 
meteo
webkamera

cz en

© 2014 | Air Jihlava - service s.r.o. | redakční systém Admin Pro | SPRÁVA WEBU