Air Jihlava Service

Popis programu, návody, nápověda - Knihy letů a statistiky

Knihy letů

Část programu sloužící k záznamům letů (motorová kniha a plachtařská kniha) a seskoků (para kniha). Ke každému zadávanému letu nebo seskoku je podle potřeby možné doplnit rozsáhlé informace a to včetně detailního přehledu ceny letu a kont, ze kterých a na která bude let hrazen. Na základě těchto informací lze provádět fakturaci nebo nechat program, aby vytvořil graf náletů jednotlivých letadel/pilotů v určitém období. Také je možné do programu importovat z počítače hlavní knihy např. z předchozích verzí programu nebo od jiné organizace, které máte k dispozici. Program navíc dokáže převést údaje v knihách do formátu vhodného k tisku, a nebo např. stáhnout data online trackerů typu FT 200 a FT 300.

Konfigurace a nastavení

Před zadáváním údajů do kterékoli hlavní knihy je nutné:

- založit kartu pilota, který provedl zadávaný let ("Konta - Lidé")

- založit kartu letadla, se kterým byl proveden zadávaný let ("Konta - Letadla")

- založit alespoň jednu sazbu, kterou bude možné použít pro výpočet ceny letu ("Číselníky - Letové sazby", doporučujeme např. sazbu "Z", název "Zadarmo") a přiřadit ji k letadlu, které chcete použít.

- pokud chcete při zadávání letu zadat také další informace, které jsou nabízeny výběrem ze seznamu (např. typ letu, úkol, organizaci), je nutné před zadáváním založit požadovanou kartu nebo číselník (viz. nápověda "Konta" a "Číselníky)

Nastavení hlavních knih (horní lišta - "Instalace, nastavení - Možnosti"):

- místo vzletu/přistání - pokud vyplníte, bude se text těchto kolonek automaticky nabízet jako místo vzletu/přistání při zadávání letů do knih.

- příznak "Používat blokové časy" - pokud tento příznak zaškrtnete, automaticky se na kartě letu zaškrtne při každém novém zadávání letu a v případě, že letiště, které u letu zadané, má v číselnících vyplněné blokové časy, automaticky se do karty letu dopní.

- příznak "Cena letů z blokových časů" - pokud tento příznak zaškrtnete, automaticky se na kartě letu zaškrtne při každém novém zadávání letu.

- výchozí příjemce poplatku za naviják - můžete vybrat konto, na které se budou posílat poplatky za naviják. Vyberte buď z kont lidí, nebo zvolte "Konto letadla" a poplatek se bude posílat na konto použitého stroje.

- výchozí příjemce poplatku za výsadek - můžete vybrat konto, na které se budou posílat poplatky za výsadek. Vyberte buď z kont lidí, nebo zvolte "Konto letadla" a poplatek se bude posílat na konto použitého stroje.

Zápis do motorové knihy (zadání letu)

Kliknutím na ikonu "Nový" v "Hlavní knihy - Motorová kniha" otevřete zápis do motorové knihy - okno s informacemi k vyplnění.

Povinné údaje (bez nich nebude povoleno založení záznamu):

- číslo dokladu - je vygenerováno automaticky tak, aby byla zachována řada dokladů, není možné jej přepsat ani odstranit.

- datum - vyberte z kalendáře nebo vepište. Program nedovolí jej úplně odstranit.

- imatrikulace - vyberte ze seznamu. Požadovaná imatrikulace již musí být přiřazená kartě nějakého letadla v "Konta - Letadla". Podle ní se automaticky vyplní přiřazený typ.

- 1. člen posádky - vyberte se seznamu hlavního pilota. Pokud začnete do kolonky psát jeho jméno nebo index, nabídne se.

- čas letu - doplňte. Pokud doplníte čas st. a př., bude automaticky dopočítán. Lze jej pak ještě stále změnit, ale program nepovolí delší čas než ten, který uplynul mezi startem a přistáním.

Další volitelné údaje:

- 2. člen posádky - pokud byl, můžete přidat stejně jako 1.

- příznak "Hradí" - pokud zaškrtnete, konto 2. pilota bude nastaveno jako konto plátce letu.

- příznak "Souhrnný nálet"

- pilotní funkce - vyberte druh letu z nabídky. Pokud je nastaven pouze jeden pilot, automaticky se zaškrtne "Sólo" a program nepovolí změnu.

- způsob vzletu - přístupný pouze v plachtařské knize, pro motorovou nelze.

- typ letu - vyberte ze seznamu. Typ je nutné prvně založit v "Číselníky - Typy letů", což lze i přes ikonku vedle šipky u kolonky "Typ letu".

- úkol - vyberte ze seznamu. Úkol je nutné prvně založit v "Číselníky - Úkoly", což lze i přes ikonku vedle šipky u kolonky "Úkol"

- čas startu a přistání - pokud doplníte, program podle nich sám dopočítá "Čas letu".

- počet přistání - automaticky se doplní 1. Pokud chcete, můžete libovolně měnit.

- příznak "Blokové časy" - pokud jej zaškrtnete, zpřístupní se zapsání blokových časů (případně budou automaticky doplněny podle údajů v "Číselníky - Letiště".

- příznak "Cena z blokového času" - pokud jej zaškrtnete, bude se cena letu počítat také ze zadaných blokových časů.

- místo vzletu a přistání - pokud máte přednastaveno ve volbách, doplní se automaticky (asi je vhodné přednastavit si domovské letiště). Je možné přepsat.

- motohodin - pokud se používá, vyplňuje se v desítkové soustavě.

- minuty v CTR/letišti - počet minut strávených v řízeném okrsku pro vyčíslení poplatku za řízené lety.

- cena letu - celkový soupis financí za let.

- sazba - nabídne se sazba, kterou má pilot na své osobní kartě. Můžete ji změnit, podle imatrikulace letadla se vloží výše sazby, spočítá se cena letu a vypočte se DPH.

- letadlo, pilot atd. - umožňuje rozpočítat celkovou sumu na jednotlivá konta, program ukáže celkovou cenu s DPH i bez DPH.

- číslo dokladu výsadku - pokud se jednalo a výsadkový let, je možné sem doplnit číslo dokladu konkrétního výsadku zadaného do para knihy ("Hlavní knihy - Para kniha"). Kliknutím na toto číslo a stisknutím klávesy Enter se otevře záznam zadaného výsadku.

- úhrada - automaticky se nabídne, že 100% platí 1. člen posádky. Je možné vkládat libovolné další osoby a platbu rozdělit.

 

- vnitřní daňový doklad - zaškrtne se, pokud má 1. člen posádky zaneseno na kartě, že platí zálohově. Můžete zrušit.

- fakturace - zaškrtne se, pokud nemá 1. člen posádky zaneseno na kartě že platí zálohově. Můžete zrušit. Pomocí filtru je možné si vybrat lety, které se mají fakturovat, doplnit si čísla dokladů a mít tak přehled o provedení fakturace a úhrad.

- vyfakturováno - zaškrtnutí značí, že faktura již byla vystavena. Její číslo se vyplní do kolonky "Č. faktury". Podle tohoto příznaku se pak lety dají filtrovat. Pokud zadáváte nový let pomocí zkopírování nějakého již vyfakturovaného, pole "Č. faktury" se uvolní, aby šlo vymazat a let mohl být veden jako nevyfakturovaný.

- druh letu - Akrobatický let, noční let, podle přístrojů - doplňte podle skutečnosti, lze dopsat odpovídající délky letu.

- pronájem - pokud je letadlo pronajaté, doplní se pronajímatel a nabídne se přednastavený druh pronájmu, který je možné změnit a vypočítá se cena pronájmu. Pokud není pronajaté, program volbu nezpřístupní.

- druhy a počty přistání - zaznamenávání počtů, typů a míst přistání. Nepovinné.

- příznaky - volba dalších možností pro snazší práci se záznamem.

 • příznak "Tisk v knize" - pokud zaškrtnete, bude se tisknout v sestavě hlavní knihy (před spuštěním tisku musíte vyfiltrovat doklady pro tisk do knihy).
 • příznak "V evidenci firmy" - zaškrtnutí znamená, že tento let je "výkonem" firmy. Tato kolonka je připravena pro budoucí zpracování přehledů např. pro AeČR u aeroklubů, ale umožňuje jednoduše oddělit "evidenční" lety.
 • příznak "DPH za sportovní činnost" - při zaškrtnutí bude do ceny letu započítaná snížená sazba DPH
 • příznak "TOWING - B/S" - příznak sloužící k označení letů s vlekáním (aerovlek, vlek z pole apod.), které se započítávají do letů pro ověření kvalifikací s omezením práv navázaným na počet provedení určitých letů. Nezávisle na dalším úkolu a typu letu bude let takto označen a programem započítán.
 • příznak "PAR" - slouží k označení druhu letů dle potřeby uživatele, které se započítávají do letů pro ověření kvalifikací s omezením práv navázaným na počet provedení určitých letů. Nezávisle na dalším úkolu a typu letu bude let takto označen a programem započítán.

- trať - volné textové pole pro dopsání podrobností o trati.

- poznámka - možnost textové poznámky.

- další zařazení letu - kolonka "Typ letu 2,3,4" - slouží k dalšímu členění letů podle vašeho uvážení.

 • kolonka "Vlek/vlečná" - při zadávání vzletu aerovlekem se do tohoto pole zapíše číslo dokladu v motorové knize, pod kterým je zapsán let vlečného letounu. Klepnutím na tlačítko vedle tohoto pole při opravě dokladu je možné opravit let vlečného letadla (a naopak z motorové knihy opravit let kluzáku). Při ukončení zápisu aerovleku se nabídne zapsání vlečné. To probíhá podle dále uvedeného popisu zápisu do motorové knihy s tím, že zápis si pamatuje naposledy použitou vlečnou, pilota a nastaví automaticky úkol "aerovlek". Pokud v plachtařské knize zadáte čas startu, zkopíruje ho do zápisu vlečné. Zavede se druh sazby, který byl použit u kluzáků a cena vlečné se automaticky rozpočítá na 1. člena posádky kluzáku a pilota vlečné podle koeficientu nastaveného u příslušné sazby.

- let proveden v organizaci - umožňuje vybrat ze seznamu organizaci (musí být v programu zaevidovaná a mít kartu v "Konta - Organizace"), pro kterou byl let proveden.

- vytvořeno v organizaci - je vyplněno u letů, které jsou importované z jiné organizace.

Zápis do plachtařské knihy

Viz. výše - zápis do této knihy se provádí stejným způsobem jako do motorové, kromě několika rozdílů:

- zpřístupněná volba způsobu vzletu, kde lze zvolit aerovlek nebo naviják. Pokud je stroj motorový kluzák a má to zapsáno na kartě jako druh, automaticky se mu ve způsobu vzletu doplní "Motorový kluzák".

- neumožňuje (pole není funkční a nepovolí přístup) zadání čísla dokladu seskoku z para knihy.

- další zařazení letu - vlek - pokud kliknete na ikonku vedle této kolonky, otevře se záznam motorové knihy a můžete vytvořit záznam o letu letadla, které kluzák vlekalo. Automaticky už na jeho kartě bude nastaven Úkol - Aerovlek. Číslo dokladu tohoto letu se pak zobrazí na kartě letu kluzáku v kolonce "Vlek".

Zápis motorových kluzáků

Motorové kluzáky lze podle rozhodnutí uživatele zapisovat do plachtařské nebo motorové knihy (jejich zápis ale nemůže být povolen v obou najednou). Nastavení knihy, do které se budou motorové kluzáky zapisovat:

"Číselníky - Druhy letadel" - zde jste při úvodní práci s programem a jeho nastavování vytvářeli základní druhy letadel (M=lety stroje jsou zapisovány do motorové knihy, P=lety stroje jsou zapisovány do plachtařské knihy):

  Letoun

M

 

  Kluzák

P

 

  Motorový

kluzák

 P - zde zvolte M v případě, že budete chtít MK zapisovat do motorové k.

 UL letoun

M

 

 

Zápis do Para knihy (zadání provedeného seskoku - založení jeho karty):

Para kniha slouží k evidenci seskoků. Každý záznam lze jak přes motorovou knihu, tak přes para knihu napojit na záznam letu v motorové knize, při kterém byl proveden seskok.

Povinné údaje (bez nich nebude povoleno založení záznamu):

- číslo dokladu - generuje se automaticky, nelze jej změnit ani smazat.

- datum - vyberte z kalendáře nebo vepište. Program nedovolí jej úplně odstranit.

- imatrikulace - letadla, ze kterého byl proveden seskok. Vyberte ze seznamu. Požadovaná imatrikulace již musí být přiřazená kartě nějakého letadla v "Konta - Letadla". Podle ní se automaticky vyplní přiřazený typ. Pokud zakládáte záznam o seskoku přes záznam o letu v motorové knize, automaticky se doplní imatrikulace letadla, přes které je záznam zakládán.

- čas letu - doplňte. Pokud doplníte čas st. a př., bude automaticky dopočítán. Lze jej pak ještě stále změnit, ale program nepovolí delší čas než ten, který uplynul mezi startem a přistáním. Pokud zakládáte záznam o seskoku přes záznam o letu v motorové knize, čas se automaticky doplní podle času letu letadla.

- konto úhrady letadla - automaticky se sem doplní konto podle nastavení letadla (konto, u kterého je na kartě stroje napsané, že se na něj mají posílat peníze za lety), jehož imatrikulace je zadaná v popisu seskoku.

 • Pokud zaškrtnete příznak "Konto úhrady-editace", program povolí výběr jiného konta.


Další volitelné údaje:

- čas startu a přistání - pokud doplníte, program podle nich sám dopočítá "Čas letu". Pokud zakládáte záznam o seskoku přes záznam o letu v motorové knize, časy se automaticky doplní podle časů letu letadla.

- počet přistání - automaticky se doplní 1. Pokud chcete, můžete libovolně měnit. Pokud zakládáte záznam o seskoku přes záznam o letu v motorové knize, počet přistání se automaticky doplní podle počtu přistání letadla.

- motohodin  - pokud používáte, vyplňte v desítkové soustavě.

- číslo dokladu letu - vyplní se automaticky, pokud zakládáte záznam o seskoku přes záznam o letu v motorové knize.

- seskoky - soupis seskoků provedených za letu. Tlačítka na pravé straně použijte k přidání, upravení, kopírování nebo odstranění seskoků. Při přidávání seskoku se otevře okno obsahující:

 • parašutista - vyberte ze seznamu. Dotyčný musí být vedený v "Konta - Lidé".
 • úloha - vyberte ze seznamu. Musí být založena v "Číselníky - Úlohy PARA". Vytvořit nový číselník lze pomocí ikony vedle kolonky, která otevře zápis. Tam můžete vložit potřebné informace.
 • výška seskoku - doplňte pomocí šipek nebo přes klávesnici. Nesmí být menší než minimální výška zadaná u vybrané úlohy.
 • typ padáku - můžete vložit typ padáku ze seznamu. Musí být založen v "Číselníky - Typy padáku". Vytvořit nový číselník lze pomocí ikony vedle kolonky, která otevře zápis. Tam můžete vložit potřebné informace.
 • místo dopadu - pokud máte přednastaveno ve volbách, doplní se automaticky (asi je vhodné přednastavit si domovské letiště). Je možné přepsat.
 • doba volného pádu - můžete doplnit.
 • cena - rozepsání ceny za seskok. Je možné zvolit použití Letové sazby (následně nabízí výběr ze sazeb používaných normálně pro ostatní letadla apod. Je možné vložit index přímo nebo ze seznamu tlačítek) nebo Ceníku seskoků (nabízí výběr ceníků seskoků přiřazených letadlu. Je možné vložit index nebo ze seznamu tlačítek. Nelze použít ceník, který není k použitému letadlu přiřazen.
 • cena a sazba DPH - program vypočítá konečnou cenu a tu spolu se sazbou DPH ukáže.úhrady - zobrazuje konečnou cenu, stav fakturace a konto hradícího. Po rozkliknutí konkrétní úhrady lze editovat:
 • Konto - Index a Označení - odkaz na konto toho, kdo bude seskok platit. Automaticky se do této kolonky doplní parašutista, který provedl seskok, ale lze jej změnit.
 • fakturace - zaškrtnutí značí, že faktura již byla vystavena. Její číslo se vyplní do kolonky "Č. faktury" . Podle tohoto příznaku se pak lety dají filtrovat.
 • zadání podílu - umožňuje částku rozdělit mezi více lidí.č
 • částkou - zadejte částku, kterou má parašutista zaplatit.
 • příznak "Nepřepočítávat, pevná částka" - zaškrtnutím tohoto příznaku bude zajištěno, že parašutista zaplatí stanovenou částku, kterou neovlivní ani přidání/odebrání dalšího parašutisty (Př.: Je stanoveno, že každý parašutista zaplatí za seskok 300,-Kč, ostatní náklady letu uhradí např. provozovatel. Zaškrtnutí příznaku "nepřepočítávat" u  úhrady parašutisty zajistí, že uhradí domluvených 300,-Kč, o zbytek jeho podílu na ceně seskoku se podělí vložené konto (např. provozovatel) a při zadávání dalších parašutistů se částka 300,-Kč nepřepočítává, jak by se to dělo u nezaškrtnuté úhrady. Tím je umožněna na jedné straně ona zmíněná úhrada 300,-Kč za seskok a zároveň je na konto letadla uhrazena plná částka odpovídající době letu).
 • procentem - stanoví procentuální podíl
 • celková cena - ukáže konečnou cenu, kterou parašutista zaplatí, procento, jaké je to z celé částky a rozdíl mezi touto a celou částkou.

 

Filtrování zobrazovaných letů

Pro snazší orientaci v uložených letech (i seskocích) je možné filtrovat, které lety chci zobrazit (podle data, pilota atd.). Když si zobrazíte seznam letů a nejedete myší na kterýkoli nadpis sloupce, který vás zajímá, objeví se na pravé straně letu šipka, pod kterou následně můžete zaškrtávat volby, podle kterých se mají lety zobrazit (např. zaškrtnete 3 konkrétní piloty z 30 evidovaných, období od 1. 1. do 1. 10. 2012 a pilotní funkci "Sólo" a zobrazí se pouze lety, které splňují všechny zadané podmínky).

Druhou možností (dostupnou pouze pro plachtařskou a motorovou knihu) je použití tlačítka "Filtr" - pokud na ikonku kliknete, objeví se soupis příznaků, jejichž zaškrtnutí způsobí zobrazení pouze kont s odpovídajícími údaji. Pokaždé, když zaškrtnete příznak, můžete ze seznamu vedle něj vybrat konkrétní údaj (např.: příznak "Kvalifikace, údaje "ICAO English Level 5). Pokud vedle vybraného údaje zaškrtnete navíc příznak "Negace", objeví se naopak konta, která danou vlastnost nemají. Pokud je nějaký filtr používán, ikonka filtru zčervená.

Ve spodní části pod databázi se nachází součtové pole, které reaguje na aktuální nastavení filtru a ukazuje aktuální součet vybraných údajů. U některých hodnot (počet startů, součet financí) si můžete přes pravé tlačítko změnit funkci "SUMA", která je přednastavena na jinou z nabídky (např. "PRŮMĚR). Toto nefunguje u náletů z důvodu zvláštního formátu hh:mm přes 24 hodin.

 

Hromadná editace příznaků

Na základě používání filtrovaní (viz. výše) je možné u plachtařské i motorové knih použití této volby, která umožňuje hromadně přidat nebo odebrat příznaky "TOWING - S", "TOWING - B" a PAR. Když si pomocí filtrů zvolíte v konkrétní knize lety, které chcete označit a kliknete na nabídku, otevře se vám možnost vybrat si, který příznak chcete na zvolené lety použít a zda jej chcete přidat nebo odebrat. Po uložení volby se všechny zvolené lety označí/odznačí vybraným příznakem.

 

Import do hlavních knih

Pokud máte v počítači uložené nějaké databáze - např. z předchozí verze programu nebo od jiného uživatele - a chcete je použít, je možné je přes toto tlačítko naimportovat do programu. Po stisknutí tlačítka se otevřou soubory vašeho počítače (Průzkumník Windows), ze kterých vyberete soubor k importu. Import probíhá pouze z aktuálního období, pro importování záznamů ze starších období bude program žádat o souhlas.

 

Přehled importů

Zobrazuje seznam provedených importů. V tomto seznamu nelze nic měnit, slouží pouze jako přehled. Každý záznam je možné otevřít a podívat se na:

- datum a čas importu - přesná doba

- IČO organizace - jejíž databáze byla importována

- lety a chybné položky - detailní seznam letů, které byly při tomto importu přenášeny. Stav zobrazuje, zda import úspěšně proběhl. Pokud je v kolonce ikona vykřičníku, došlo k chybě, let nebyl přenesen a v kolonce "Text" je zobrazeno chybové hlášení - příčina chyby. Interní číslo odkazuje na importovaný let a kliknutím jej otevře.

 

Externí letová data

Možnost stahovat data záznamů o letech evidovaných GPS/GSM online trackery typu FT200 a FT300, které nabízí firma FID Avionics.eu - Ing. Jiří Mlejnek (bližší informace naleznete na adresách http://www.fid-avionics.eu a http://www.flight-track.eu.

Uživatelé těchto zařízení mohou nastavit komunikaci a spustit stahování dat do Flight Office následujícím způsobem:

-  na stránkách http://www.flight-track.eu/ si musí v nabídce "tracker setup" zjistit výrobní čísla svých zařízení, u každého povolit možnost komunikace a zjistit klíč, potřebný pro připojení

 

- v programu Flight Office musí uživatel v panelu "Flight Track" v nabídce "Nastavení" zadat jednotlivá zařízení do seznamu.

 

- poté je možné stisknutím tlačítka "Načíst data" spustit přenos do Flight Office.

 

Po přenosu dat se seznam naplní lety staženými z Flight Track v rozsahu, který zařízení zaznamenávají, tzn. "Datum - Poznávací značka letadla - Místo a čas vzletu a přistání - Doba letu".

 

Poklepáním na řádek záznamu se otevře zápis do letové knihy, do kterého se přenesou stažené údaje. Po doplnění ostatních potřebných hodnot se let uloží do letové knihy, tím vznikne propojení mezi záznamy a řádek se barevně zvýrazní. Propojení je možné zrušit nebo je naopak možné stažený záznam propojit s již existujícím zápisem v letové knize.   

 Z výše uvedeného vyplývá, že se staženými údaji je možné pracovat například následujícími způsoby:

- pasivně kontrolovat správnost zápisů pilotů do palubních deníků letadel, záznamy do letových knih provádět podle palubního deníku, při kontrole záznamy propojit a tím mít přehled o provedené kontrole.

- používat stažené záznamy k zápisu do letových knih, při zápisu je kontrolovat se záznamem v deníku a časy opravit podle potřeby.

- použít stažené záznamy jako zdroj pro zápis do palubního deníku.

Způsob práce s touto novou funkcí záleží na způsobu organizace provádění letových záznamů v konkrétní firmě a nastavení oprávnění uživatelů programu Flight Office.

 

Nabídka "Tisk"

Z hlavních knih je možné získat i výstup v podobě pro tisk.

Z motorové a plachtařské knihy je možné tisknout pomocí volby:

- odvod nájmu letadla - pomocí filtru nastavte období a zvolte podle potřeby všechny nebo jednotlivého pronajímatele (možno filtrovat libovolně). Výsledkem je sestava s přehledem letadel, náletů a finančních částek.

- hlavní kniha v detailní nebo kumulované podobě

- nálety po letadlech - připraví k tisku graf porovnávající nálety jednotlivých letadel.

- nálety po letadlech a po měsících - připraví k tisku graf porovnávající nálety jednotlivých letadel v jednotlivých měsících.

Z para knihy je možné tisknout pomocí volby:

- seznam - připraví k tisku seznam provedených seskoků se všemi potřebnými údaji.

 

Statistiky (přehledy náletů)

Na základě záznamů v hlavních knihách umí program vytvářet graf o činnosti pilotů a letadel v časových úsecích v podrobnostech, které určíte. Vytvořené grafy v konečné podobě lze tisknout.

Když zvolíte vytvoření nového přehledu náletů, objeví se okno, které obsahuje:

- název - program automaticky nabídne pojmenování "Nový přehled náletů", jméno lze ovšem kdykoli změnit.

- zobrazovat po - z nabídky vyberte, jestli chcete zobrazit graf s nálety lidí nebo letadel.

- příznak "Pohled do motorové/plachtařské knihy" - zaškrtnutím checkboxu vyberte, z které hlavní knihy se má graf vytvářet. Je možné zvolit oboje. Pak zvolte ze seznamu buď použití všech záznamů, nebo jinou konkrétní nabízenou část.

- pohled z letadel - můžete zvolit konkrétní pohled, který máte uložený pro některou z knih.

- od-do - nabízí zvolení přesného časového intervalu, ze kterého má lety počítat. Data vyberte buď zapsáním do příslušných kolonek, nebo pomocí nabízeného kalendáře pod šipkou vedle pole.

- jednoduchý interval - nabízí zadání časového rozsahu pomocí výběru z nabízených možností (např. aktuální období, předchozí čtvrtletí apod.)

- posledních _ dní - po zaškrtnutí tohoto výběru můžete zvolit zobrazení posledních několika dní. Program nabízí automaticky 30 dní, ale jejich počet lze libovolně měnit, buď vepsáním pomocí číselné klávesnice, nebo výběrem šipkami vedle kolonky

- rozlišení časové osy - vyberte, jaké "jednotky" se mají ukazovat na (spodní) ose x grafu - roky, měsíce, týdny nebo dny.

- vybrané lety - ukazuje seznam letů, které byly podle zadaných parametrů zařazeny do grafu. Kliknutím na konkrétní číslo dokladu se zobrazí záznam letu v motorové knize.

- souhrn - ukazuje časový soupis letadel/pilotů a dob letů použitých v grafu. Kliknutím na šipečku blíž k textu je možné seznam řadit sestupně/vzestupně podle vybraného údaje.

 • sloupec "Rok" a "Měsíc" - zobrazuje roky a měsíce použité v grafu. Po rozkliknutí ikonek rok/měsíc je možné vybrat zobrazení jen některých položek (např. jen červen 2014) pro detailnější náhled, na grafu to ale nic nezmění.
 • sloupec "Pilot"/"Letadlo" - seznam zapsaných pilotů. Pilot/letadlo je znovu zapsán v každém měsíci, ve kterém létal. Rozkliknutím ikony je možné vybrat zobrazení jen některých pilotů/letadel pro detailnější náhled. Na grafu to nic nezmění. Zda se zobrazuje pilot nebo letadlo záleží na tom, jestli jsme na začátku zvolili Zobrazovat po lidech nebo po letadlech.
 • sloupec "Den"  - u každého pilota v každém měsíci zobrazuje konkrétní data letů.
 • sloupec "Čas celkem" - vedle dne letu zobrazuje jeho celkovou délku.

- samotný graf - hotové zobrazení připravovaného grafu. S každou změnou (např. rozlišení č. osy) se sám hned edituje, takže je přímo vidět, jaké změny co způsobují.

 • nadpis - graf má nadpis podle zvoleného názvu.
 • formát grafu - vedle nadpisu grafu je možné zvolit formát grafu, změna se hned ukáže - sloupcový, čarový nebo koláčový.
 • datum - pod nadpisem se automaticky zobrazuje datum, ze kterého graf je. Nelze jej měnit přímo v grafu, automaticky se přepíše v případě změny období při nastavování časového rozsahu. Pokud není checkbox "Časový rozsah" zaškrtnutý -> žádné období není zvoleno, datum se v grafu neobjeví žádné.
 • osa y (boční) - zobrazuje v hodinách nalétaný čas.
 • osa x (spodní) - zobrazuje ve zvolených jednotkách (viz. "Rozlišení časové osy") kalendářní dobu, ve které se létalo.
 • legenda - ukazuje barevně rozlišené osoby/letadla, jak jsou zobrazené v grafu. Po kliknutí na barevné pole v legendě se čerchovaně zvýrazní odpovídající část v grafu. Naopak při kliknutí na část grafu se čerchovaně zvýrazní všechny další části stejného pilota/letadla a jeho jméno v legendě.
 • Pokud v případě sloupcového a čárového grafu kliknete myší do prostoru grafu, můžete kolečkem myši "zoomovat" časovou osu a pomocí posuvníku se podívat na detailní údaje. Do tiskové sestavy se graf vytiskne tak, jak jej máte "vyzoomovaný".  

 

 

Graf je možné pod nabídkou "Tisk" tisknout několika způsoby:

- pouze graf - připraví k tisku vytvořený graf ve zvolené podobě.

- pouze tabulku - připraví k tisku tabulku "Souhrn" přesně v té podobě, v jaké je ve chvíli tisku otevřená - pokud je ze dvou let a deseti pilotů vybrán k zobrazení jeden měsíc a dva piloti seřazení podle celkových časů, bude vytisknuta taková a ne plná verze.

- graf a tabulku - připraví k tisku graf i tabulku - podmínky jinak platí stejné jako pro tisk samostatného grafu nebo tabulky, ale oboje bude ve stejném souboru.

 

 V případě dalších nejasností nás prosím kontaktujte na některém z uvedených kontaktů:

 

Mobilní telefon 602 760 578

nebo

e-mail flightoffice@airjihlava.cz

 

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

 
meteo
webkamera

cz en

© 2014 | Air Jihlava - service s.r.o. | redakční systém Admin Pro | SPRÁVA WEBU