Stocks

Je to obecně nastavitelná struktura skladů s funkcemi připravenými zejména pro evidenci leteckých pohonných hmot, sledování spotřeby letadel, evidenci spotřební daně z pohonných hmot (dále SpD) a generováním podkladů pro její odvod. Pro toto hlavní určení jsou také v převážné míře dále popsány funkce tohoto modulu. Možnosti programu však dovolují založit si jakoukoliv další evidenci např. náhradních dílů, pomůcek apod.    

Počáteční konfigurace skladové evidence zahrnuje založení skladů, skladových míst, skladových evidenčních míst, typů cen a zásob. Sklady, skladová místa a skladová evidenční místa tvoří hierarchii pro sledování obratu zásob.    

01
02
03

Na nejvyšší úrovni hierarchie je sklad. Každý sklad se skládá z jednoho nebo více skladových míst. Na nejnižší úrovni hierarchie je skladové evidenční místo.

Příklad struktury skladové evidence pohonných hmot s názvy jednotlivých úrovní:

Sklad = budova skladu

Skladové místo = jednotlivé nádrže

Skladové evidenční místo = výdejní stojan s jednotlivými klíčky nebo kartami

tab

Členění skladu je možné zvolit libovolně od nejjednoduššího (= jeden sklad s jedním skladovým místem a jedním skladovým evidenčním místem - toto minimum je povinné) až po více skladů s různými skladovými a výdejními místy.

Uvedené rozdělení umožňuje sledovat zůstatky jak celkově po jednotlivých komoditách tak na jednotlivých nádržích a výdejních místech

Výstupy z této evidence je možné získat formou zobrazení nebo tisku aktivity jednotlivých skladů, skladových míst a skladových evidenčních míst a jejich exportů, exportem knihy plnění (obecně skladové knihy) a tiskem podkladu pro odvod spotřební daně u paliva.

Na kartách letadel - záložce spotřeba - se automaticky kumuluje spotřeba paliva a oleje podle záznamů ve skladových dokladech - knize plnění. Na témže místě je potřeba zadat tabulkovou - normovanou spotřebu letadla. Měla by to být průměrná spotřeba letadla zjištěná z provozu. Tato hodnota se použije při výpočtu odvodu spotřební daně z letu, který nebyl proveden jako letecká práce - viz dále.


Sklady - seznam skladů.

Karta skladu obsahuje:

- název skladu

- datum, kdy byl sklad založen.

- datum, ke kterému bude sklad ukončen.

- příznak "Nabízet" - pokud je zaškrtnuto, pak se v případě více založených skladů bude sklad automaticky nabízet při vyplňování skladových dokladů.

- skladová místa - sem se automaticky doplní později založená skladová místa.

- skladové zásoby - zde se bude zobrazovat seznam a stav evidovaných komodit.

04Skladová místa - seznam skladových míst. Předpokladem pro jejich založení je existence skladu.

Karta skladového místa obsahuje:

- sklad, ke kterému je skladové místo přiřazeno.

- název skladového místa.

- datum, kdy bylo skladové místo založeno.

- datum, ke kterému bude skladové místo ukončeno.

- příznak "Nabízet" - pokud je zaškrtnuto, pak se v případě více založených skladových míst bude skladové místo automaticky nabízet při vyplňování skladových dokladů.

- skladová evidenční místa - sem se automaticky doplní později založená skladová evidenční místa.

- skladové zásoby - zde se bude zobrazovat seznam a stav evidovaných komodit.


Skladová evidenční místa - seznam skladových evidenčních míst. Předpokladem pro jejich založení je existence skladu a skladového místa.

Karta skladového evidenčního místa obsahuje:

- sklad a skladové místo, ke kterému je skladové evidenční místo přiřazeno

- název skladového evidenčního místa.

- datum, kdy bylo skladové evidenční místo založeno.

- datum, ke kterému bude skladové evidenční místo ukončeno.

- příznak "Nabízet" - pokud je zaškrtnuto, pak se v případě více založených skladových míst bude skladové místo automaticky nabízet při vyplňování skladových dokladů.

- přednastavené hodnoty

- konto kreditní - pokud vyplníte, budou se toto konto nabízet do skladové výdejky jako konto, na které se budou převádět úhrady za vydané skladové zásoby - doporučujeme vyplnit (může se jednat například o konto evidence nákupů pohonných hmot).

- konto debetní - pokud vyplníte, bude se toto konto nabízet do skladové výdejky jako konto, z kterého se bude hradit cena vydané skladové zásoby - v případě použití skladové evidence doporučujeme vyplnit pouze v případě, že úhrady za plnění letadel hradí společné konto. Jinak se ve výdejce do této kolonky vyplňuje poznávací značka letadla.

- konto spotřeby - doporučujeme nevyplňovat. Ve výdejce se do této kolonky vyplní poznávací značka letadla, do které bylo palivo natankováno a na kterém je evidována spotřeba.

- skladové zásoby - zde je možné nastavit případný počáteční stav skladových zásob a dále se zde bude zobrazovat seznam a stav evidovaných komodit


Skladové typy cen - seznam typů cen zásob.

Typy cen jsou druhy sazeb, za které se prodávají nebo spotřebovávají skladové zásoby. Při zakládání skladové výdejky se volí typ ceny z vytvořené nabídky. Záznam typu ceny obsahuje:

- označení - označení typu ceny jedním písmenem. Využívá se pro rychlé vyplnění.

- název typu ceny.

- sazba DPH -používá se pro výpočet ceny bez DPH při výdeji ze skladu.

- příznak "Nabízet" - pokud je zaškrtnuto, pak se v případě více založených typů cen bude označený typ automaticky nabízet při vyplňování skladových dokladů.

05
06Skladové zásoby - karty skladových položek.

Karta skladové položky obsahuje:

- název zásoby.

- typ zásoby - zvolte, zda se jedná o palivo nebo olej.

- měrnou jednotku.

- příznak "Evidovat spotřební daň" - pokud je zaškrtnuto, bude se pro zásobu rozlišovat množství nakoupené se spotřební daní od množství nakoupeného bez spotřební daně.

- sazbu spotřební daně - využívá se pro výpočet odvodu spotřební daně.

- datum, kdy byla skladová položka založena.

- datum, kdy byla skladová položka ukončena.

- příznak "Nabízet" - pokud je zaškrtnuto, pak se v případě více založených skladových položek bude tato položka automaticky nabízet při vyplňování skladových dokladů.

- typy cen a jejich konkrétní výše - tabulka slouží pro zadání cen zásoby za jednotku a to včetně DPH. Pro každý typ ceny je možno zadat jinou částku.


Skladové doklady

Seznam skladových pohybů rozdělených do tří druhů: příjemky, výdejky a převodky.

Výdejka - vloží záznam o výdeji zásoby ze skladu, skladového místa a skladového evidenčního místa.

- číslo dokladu - je vygenerováno automaticky tak, aby byla zachována řada dokladů, je možné přepsat.

- datum - nabídne pracovní datum programu.

- příznak "evidenční pohyb - mimo SpD" - zaškrtnutím nebude tento pohyb brán v úvahu při vyplňování sestavy pro odvod spotřební daně. Příkladem pro použití evidenčních pohybů je možnost přidat do vlastní nádrže benzín jiné firmy, firmě zřídit evidenční místo, sledovat stav jejich výdeje a mít přehled o celkovém stavu v nádrži aniž by to ovlivnilo odvod SpD.

- příznak "evidenční pohyb - mimo fakturaci - takto označený pohyb se nebude nabízet jako položka do faktury.

- sklad, skladové místo, skladové evidenční místo - slouží pro identifikaci uložení zásoby, předvyplní se podle nastavení příznaků "Nabízet" na jednotlivých evidenčních místech.

- zásoba - vydávaná skladová zásoba.

- zásoba bez SPD a s SPD - údaj je přístupný pouze pro zásoby, které mají zaškrtnuto pole Evidovat SPD.

- množství zásoby a evidenční jednotka.

- konto kreditní - konto, na které se připíše částka za výdej zásoby.

- konto debetní - konto, ze kterého se odečte částka za výdej zásoby.

- Konto spotřeby - konto, které zásobu spotřebovalo. Slouží pro evidenci spotřeby letadel.

- typ ceny - typ ceny z nabídky. Zásoba musí mít pro daný typ ceny určenou částku. (viz. agenda Zásob).

- jednotková cena - cena za měrnou jednotku. Použije se při výpočtu celkové ceny. Částka je doplněna při výběru typu ceny, může se však přepsat.

- výdej se SPD nebo bez SPD - určuje, zda byla zásoba spotřebována/prodána bez nebo se spotřební daní.

- prodej, prodejní doklad - pro případ prodeje zásoby

- odběratel - pole k vložení odběratele při prodeji paliva bez SpD. Po vyplnění odběratele ze seznamu organizací se podle údajů na jeho kartě vyplní jeho číslo AW/AOC a příznak, zda nakupuje jako držitel AW/AOC nebo SEED ID.

- dopravce - v případě, že odběratel nakupuje do cisterny, je možné doplnit dopravce - opět z organizací.

- poznámka - libovolný víceřádkový text.

07
08
09


Příjemka - vloží záznam o příjmu zásoby na sklad, skladové místo a skladové evidenční místo.

- číslo dokladu - je vygenerováno automaticky tak, aby byla zachována řada dokladů, je možné přepsat.

- datum - nabídne pracovní datum programu.

- příznak "evidenční pohyb - mimo SpD" - zaškrtnutím nebude tento pohyb brán v úvahu při vyplňování sestavy pro odvod spotřební daně.

- sklad, skladové místo, skladové evidenční místo - slouží pro identifikaci uložení zásoby, předvyplní se podle nastavení příznaků "Nabízet" na jednotlivých evidenčních místech.

- zásoba - vydávaná skladová zásoba.

- zásoba bez SPD a s SPD - údaj je přístupný pouze pro zásoby, které mají zaškrtnuto pole Evidovat SpD.

- množství zásoby a evidenční jednotka.

- dodavatel - možnost vložit dodavatele paliva ze seznamu organizací, po vložení se vyplní jeho SEED ID

- pole pro vyplnění ID deklaranta (IČO) a označení celního úřadu při nákupu mimo EU

- číslo dokladu osvobození od daně - dodacího listu

- poznámka - libovolný víceřádkový text.

Rozšířené sklady

Zakoupením modulu "Sklady - rozšířená evidence" získáte přístup k rozšířené možnosti zaznamenávat údaje o skladových zásobách - konkrétně hlavně o náhradních dílech. Zatímco se základní verzí je možné pouze evidování jednotlivých karet s názvem skladové zásoby (pro každý náhradní díl je nutné zakládat novou kartu), rozšířená evidence umožňuje založení karty typu náhradního dílu (např. startér XYZ) a následné přidání libovolného počtu těchto náhradních dílů k tomuto záznamu (s výrobními čísly atd.)

10
11Používání rozšířené evidence skladů:

- Ve "Skladových zásobách" založte kartu náhradního dílu, který chcete evidovat. V kolonce "Typ zásoby" zvolte "Náhradní díl". Pokud máte zaplacený modul "Rozšířená evidence", pod hlavičkou záznamu jsou přístupná pole pro zápis rozšířených údajů a výrobních čísel.

- Údaje v poli "Rozšířené" doplňte dle potřeby. Několik tipů na použití tohoto způsobu evidence:

  • Pokud si založíte v číselníku typy vrtulí a motorů, pro které mají být dané součástky určené, můžete je zde zvolit a podle tohoto určení součástky při zobrazení seznamu filtrovat. 
  • Pokud přiřadíte k součástce typ letadla, pro které je určená a vyberete následně rovněž jeho imatrikulaci (z evidovaných strojů), budou platby za takové součástky automaticky směřovány na konto zapsaného letadla.
12
13
15
16
17
18- Výrobní čísla - pokud chcete od této zásoby evidovat více různých kusů, můžete do kolonky "Výrobní čísla" dle potřeby přidávat (pomocí tlačítka "Přidat") další záznamy o zásobě stejného typu, ale jiného výrobního čísla. Před tímto je nutné tento způsob povolit zaškrtnutím příznaku "Používat na této kartě - jinak jsou pole pro výrobní čísla nepřístupná. Takových záznamů je možný libovolný počet. Každé takové zásobě je možné v okně, které se po stisknutí tlačítka "Přidat" otevře, zadat údaje o výrobci, cenách a výrobním čísle. Opět je možné detailně zadat, pro co je určená a podle toho ji např. zpětně vyhledávat (viz. výše).

19
20- Příjemka - v případě používání rozšířené evidence a vybrání náhradního dílu se zpřístupní pole "Výrobní číslo". Otevře se vyskakovací okno s názvem náhradního dílu, ve kterém se zobrazí již vytvořený seznam výrobních čísel přiřazených k vybrané zásobě a zvolit z něj konkrétní potřebný záznam. Podle něj se pak vyplní kolonky. Toto okno je možné zavřít a pokračovat v zadávání ručně pomocí tlačítek "Vybrat výrobní číslo" a "Nové výrobní číslo". Tlačítko "Vybrat výrobní číslo" zobrazí stejné okno, které automaticky vyskočí po volbě zásoby. Tlačítko "Nové výrobní číslo" zpřístupní pole se zadáváním a je možné vytvořit záznam stejně jako přes Skladové zásoby.

Převodka - vloží záznam o převodu zásoby mezi sklady, skladovými místy a skladovými evidenčními místy.

- číslo dokladu - je vygenerováno automaticky tak, aby byla zachována řada dokladů, je možné přepsat.

- datum - nabídne pracovní datum programu.

- sklad, skladové místo, skladové evidenční místo - výdajová strana

- zásoba - vydávaná skladová zásoba.

- zásoba bez SPD a s SPD - údaj je přístupný pouze pro zásoby, které mají zaškrtnuto pole Evidovat SpD.

- množství zásoby a evidenční jednotka.

- sklad, skladové místo, skladové evidenční místo - příjmová strana

- poznámka - libovolný víceřádkový text.

Spotřební daň.

Výpočet podkladu pro daňové přiznání pro odvod SpD

Funkce provádí výpočet a vytvoří sestavu, která je podkladem pro odvod spotřební daně.

Držitel oprávnění pro letecké práce nebo zvláštního povolení, který nakupuje benzín bez spotřební daně, je povinen za benzín, který byl nakoupen bez SpD a použit pro jiné účely (tzn. prolétán mimo letecké práce, spotřebován pro jiný účel nebo prodán osobě nemající oprávnění jej bez SpD nakupovat) vrátit spotřební daň. Systém výpočtu je takový, že do tohoto přehledu jsou přímo zahrnuty ty skladové pohyby, u kterých to vyplývá z jejich označení (tzn. nakoupen bez SpD, prodán nebo spotřebován s označením "výdej se SpD) a dále je možné do přehledu zahrnout spotřebu za lety letadel, které jsou označeny zvoleným typem letu v knihách (např. sportovní). U těchto letů se množství benzínu pro odvod spočítá z doby letu, průměrné (normované) spotřeby benzínu (nastaveno na kartě letadla).

21
22
23


Před výpočtem je nutné nebo možné nastavit:

- typy letů, za které chcete vrátit SpD.

- druh zásoby, ze které se má vzít sazba pro výpočet SpD z neleteckých prací.

- období, za které chcete výpočet provést (zpravidla kalendářní měsíc)

- možnost zahrnout i evidenční pohyby.

- druh paliva, pokud nechcete přehled za všechny druhy najednou.

Výpočet spustíte tlačítkem na horním panelu. Doklady, které tvoří výslednou sestavu, jsou dostupné po stisknutí tlačítka "Vstupy".

Tisková sestava, kterou máte také k dispozici, slouží jako podklad pro vyplnění daňového přiznání.


Sestava "Evidence pohybů".

Evidence pohybů je přehled požadovaný od roku 2015 celní správou po držitelých zvláštního oprávnění na nákup a prodej paliva bez spotřební daně. Lze jej kdykoliv vygenerovat pro zvolený kalendářní rok.

Samotný výpočet sestavy spustíte tlačítkem "Evidence pohybů" na horním panelu. Nabídne se okno pro nastavení parametrů, kde můžete nastavit lety, za které chcete odvést spotřební daň z paliva, které jste do letadel natankovali bez SpD (stejně jako u podkladu pro přiznání SpD, typy letů by měly být zvoleny stejně), rok, za který chcete přehled sestavit a druh paliva.

24
25
26


Vzniklý přehled si můžete uložit do excelu z vytvořené tabulky nebo z náhledu tiskové sestavy. Vzhledem k rozměru přehledu není vhodné sestavu tisknout z náhledu.

V souvislosti s požadavky na údaje potřebné k vyplnění sestavy musí uživatel v níže uvedených částech programu doplnit potřebné údaje.

Přednastavení:

Karta zásoby paliva - vyplnit kód kombinované nomenklatury

Konta - Organizace

- vyplnit číslo oprávnění na letecké práce (AW) nebo obchodní leteckou dopravu (AOC) u odběratelů

- vyplnit číslo oprávnění na nákup/prodej bez spotřební daně (SEED ID) u dodavatelů/odběratelů paliva


Vedení pohybů

Skladová příjemka

- vkládat dodavatele paliva ze seznamu organizací (po vložení se vyplní jeho SEED ID)

- při nákupu mimo EU vyplnit pole ID deklaranta (IČO) a označení celního úřadu

- vkládat číslo dokladu osvobození od daně - dodacího listu

Skladová výdejka

- vkládat odběratele při prodeji paliva bez SpD. Po vyplnění odběratele ze seznamu organizací se podle údajů na jeho kartě vyplní jeho číslo AW/AOC a příznak, zda nakupuje jako držitel AW/AOC nebo SEED ID. V případě, že odběratel nakupuje do cisterny, je možné doplnit dopravce - opět z organizací.